4:15

Öy-pikirler

MP3

“Şonuň uçin Rebbiň adyndan size şuny buýurýaryn mundan beylak keseki
milletler ýaly boş düşünjeler bilen ýaşamaň. Olaryň aň-düşünjesini
garankylyk gaplady.Nadan we doňyürek bolondyklary üçin olar Hudaýýn beren
dürmuşudan mahrum boldular.” (Efes 4:17-18)

Salam! Öy-pikirler. Bu barada kop zatlary aytmak mumkin. Pikirler barada
hem gowy hem ýaman pikirlemek mumkin. Gowy pikirler ýaşayyşymiza many
bagş etyar, ymanlary bolsa bizi betbegtçilik we güçsüzlenme tarapa alib
baryar. Kä birlar aňyňda çolaşyk, howsala pikirler peyda bölüşuny bilyars.
Bu pikirleri inkar etmagy halayas yone buni nahilli inkar etmagi
bilmayars. We beyle pikirler gayta gelýeryar. Hakykatdan hem egerde
aňymyzda yaman pikirler gelmagine yol goyup bersek öz hayatymyzy
dolandyryb bilmen galars. Älaji barynça muniň yaly pikirlere gulak
salmaslyga hereket etmeli.

Mukaddes Kitabda aydylyşinçe Äsman patşalygynda dögülup biz Mesih aklyny
alyarsusulyny saýlamak hukukyny berdi, ene-de biz näme hakda öylab ya-da
öylamaslygy saýlaş hukukyny hem berdy. Mukaddes Kitabynda doly we
aýdyň edip biz -bü dünyäde kabul edilen yaly pikirlemeslygimiz gerekligi
yazilan.Ol bizi”Bu yaraglar bilen Huday baradaky bilime garşy çikyan her
belentligi ýmurýarys,her pikiri ýserrlige alyp ony Isa Mesihe tabun etmek”
gerekdigi barada owretyar.(2 Kor. 10:5) Näme hakunda öylamagymyz gerekdigi
barada hem Huday anyk görkezen:” Umuman ,ey ,doganlar ,hakyky ,hormata
munasyp,dogry,pak,yakymly,ajaýýp näme bar bolsa,şol barada öýlanyň.Hawa,
ýagşy we öwgä mynasyp zatlar barada oýlanyň.(Flp 4:8) Huday muňa öran üns
bilen gozleyar.

Şeytan biziň aklymyz we ,aňymyz arkaly özine boýun egdirmagy halayar.
Hyýalymyza getryan ýaramaz, yigrenç pikirler arkaly özimizy yaman adam
dyib duymagymyza mejbur edyar.Aslynda bu zatlary gormegy halamyars. Yone bu
zatlary biziň aklymyza siňdirip bizi Hudaydan daşlaştyrib özine
boysuntirmagy maksat edip goyan. Ol biziň aklymyza ya-da aňymiza şeyle
pikirler bilen gelende biz oňa :” Meni dynç goy” dyib aytmaga hakly.
Egerde biz bu pikirlery inkar etsek bu pikirler birdanika bolmasa-da wagty
gelib biz olardan halas bolyars. Bu gepler öran gowy ,yone “ Howsala salyan
düşlar,öylar gelende natmely” dyimagynyz mumkin. Siz howsalaly düş gorende
ya-da şeyle öy gelende jlaryň esasy barada öylanib goriň.

Bu pikirleriň barysynda bizleri gorkuwa salyan zatlar bar. Bu gorky
Hudaydan dal.Dyimek bularyň barysy ene-de düşmanyň hilesi. Gorky
zalymlykdan gelip çikyar.Olaryň Hudaydan daldigini ykrar etmek bizi
olardan halas edyar. Ajayyib täzelik! Eger-de bu hakda pikir etsek onda
hemme gorkynçly pikirler gorkunç bolman galyar.Olaryň nireden peyda
bolyanyny bilenson sizdaky aypdarlyk duygisy yok bolyar. Sizden talap
edilyan zat bu pikirlerden Isa ady bilen ret etmek gerek. Bary şol.
Gadrly diňlejiler egerde sizleriň problemalarynyz ya-da başka bir sizlery
gyzyklantyryan soraglarynyz bolsa biziň saytimiz sizlere howes bilen komek
edyar.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top