3:03

Mesihyň gany

MP3

Salam eziz moştaklarymyz,siz eziz doganlarymyz bilen ýenede sag-aman düşüşup duranymyzdan oran minnetarid.Eziz doganlar,imana gelmezimizden oň biziň wyždanymyz bizi onçäklym birahat, edmýady.

Hudaýyň näçe päkdigini we günäni näçe ýigrenýany görenimizden soň wyždanymyz doly oýondy.Günälerimiz i düşünýas we aýpdarlyk duýgysy käwagt şeýle guýçli bolýar,hatta änçe kyn ýagdaýa salyp goýmagy mumkin.

Ine şonuň ýaly wagtlarda,käbirlerimiz Mesihyň ganyndaky täsiriň guýçini nazarymyzdan çetde galdyrýas.Ezizler käwagt günalerimiz şeýle uly bolup görunýar welin”indi meni Hudaý bagyşlamaýar,Mesihyň Gany meni ýuwup bilmeýar”diyen pikre hem barýas.

Buňa Mesihyň Ganyny Hudaý onünde näçe gymmat ekenini boýun almazlyk sebäp bolýar.Eziz dostum,şoňa meňzeş wagtlar bolsa,asla duýgularynyza daýanmaň.

Çunki Gan birinji nowbatda Hudaý uçin dökildi.Ganyň birinji nowbatda Hudaý görýar.Biz bolsa Gaňy Hudaý nahilli gadr bilen kabul eden bolsa şeýle kabul etmagimiz gerek.

Diňe şonda biz Mesihyň Gany biz uçin näçe ähmiýetli ekenini düşünip etýas. Ezizler,Hudaý Mesihyň Ganyny günaleimizi bagyşlamak uçin yeter,diyip aýdany uçin biz ynanmagymyz gerek.

Iman bilen Gan arkaly gelen bagyşlaýyşy haýatymyza kabul etmagimiz gerek.Eziz doganlar,Mukaddes Kitapda şeýle ýazylan:” Ata-babalaryňyzdan miras alan bu puç durmuşyňyzdan altyn-kümüş ýaly pany zatlar arkaly halas bolmandygyňyzy bilýänsiňiz.

Tersine, Hudaýyň şikessiz hem tegmiltsiz gurbanlyk Guzusy bolan Mesihiň gymmatly gany arkaly halas edilensiňiz. Mesih dünýä ýaradylmazdan öň bellenen hem bolsa, siziň hatyraňyza bu döwrüň ahyrynda aýan boldy. “(.1-ji Petrus 1:18-20)

Ezizler,eger Hudaý günalerimiz uçin şol Gaňy töleg ýerinde beren bolsa,diymek jeza biräýýam berilip bolanyna ynansak bolýar.Eger dökülen Gan Hudaýy kanagatlandyrsa ,diymek Gan kabul ediliptir.Eziz dostlar,biziň Gan hakdaky pikrimiz Hudaýyň pikrine dogry gelmagi gerek.

Biz bundan artyk hem,kem hem pikr etmezligimiz gerek.Hudaý Mukaddes we Adalatly Hudaýdir.Eger Mukaddes we Adalatly Hudaý Isa Mesihyň Ganyny bizi günalerimiz ýuwulmagy uçin ýeterli diyip kabul eden bolsa,diymek günalerimiz ýuwulmagy bagyşlanan bolsak bolýar.

Şonuň bilen ezizler,mowzugymyz öz söňüna ýetdi.Höş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top