4:41

Bu haýatda hemmemiz musafirdyrs

MP3

Salam eziz aga-iniler we aýal doganlar. Bu haýatda hemmemiz musafirdyrs. Biz haýatymyzy çaga bolup başlap Hudaý nesip ettirse garrynçenli ömür gorýas.Bu dünýada dogulyşymyzdan başlap ölimimizeçenli musafir ýaly haýat geçirýas.Isa Mesihe eýerenler hem musafirdyr.Olor ýürek ýolunda Isa Mesihyň ýoluny gözlep Ony hemişe koprak bilmaga günden güne bilimimi aşyrmaga hereket edip ýaşadylar.Sizi gönelmek bolan Mukaddes Kitap sapagy esasan Isa Mesihe eýerip Oňa haýatyny tapşyran we Hudaý hakykatlaryny gözlemekdaky musafirçylyga bagyşlanandyr. Gadymky bir musafiryň haýaty sapary arkaly biz Mukaddes Kitap sapaklary bilen ýakyndan tanyşyp çykýas. Ýadynyzda bolsa geçen gezekki programmamyzda biz musofir gahrymanymyz Tirkeş we onuň dosty Ýusup , Maşhad şäherindaki jemagat çöpany bilen tanyşan ýarinde hekaýamyzy togtatandyk.Hekaýanuň dowamyny diňlaň.

“Sizlere asudalyk bolsun! Men şol jemagatyň çöpanydyrn menin adym Dawud “diyip gep başlady çöpan. Tirkeş oňa jogap edip:”Men Hyraty Tirkeş bu bolsa meniň dostym Farimanly Ýusup.Men Ierusalime ýol aldym,dostum bolsa Nisibis şäherindäki mektepde okamak uçin ýol alan.Biz bu şäherde saparymyzy dowam ettirmagimizden oň biräz dynç almak uçin ýer gözleýas”diydi çöpana. “Bundan hiç alada etmaň.Biz size ýardam berýas.Ýone ahmyr bugun jemagatymyzda bagtsyz waka ýüz berdi,diyidi çöpan.”Howwa habarymyz bar daşardaky dükan satyýjysy bize bu hakda aýdyp berdi diydi Ýusup. Dawud gepini dowam edip,”Howwa biziň bagtsyzlygymyz hakyndaky habar ullakan bazaraçenli ýetip baryptyrda”diyip degişip goýdy. Jemagat pul serişdeleri uçin jogapkär ýaşullymyz maliýe peýda görmek ussasydy.Oran çeper ussasydy.Biz onuň işleri hakynda bilmesdik.Iň gýnançlysy bolsa gönuşy şäherde onuň söýgüli aýaly bardygy hem bizi gaýga saldy.Biziň pikrimizçe ol edil şol aýalyň onüne giden bolmagy gerek diydi çöpan.

Dawud gurbanlyk getirilen ýeriň onunde aglap ybadat edýan aýallara nazar taşlap,”Ine bu biçäre aýal ,şol kişiniň aýaly.Bizizň ünsimiz hut şol aýala we onuň mätäjliklerine garatylmagy gerek.Pul geler we gider ,emma onuň ruhýatyna diňe Isa Mesih ýardam berip biler .Häzir oňa oraň agyr we men onuň agyryny eňil etmaga ýardam berip, asudlaygy we maşgalasy uçin Hudaýa ybadat etmekçi”diydi.Tirkeş çöpanyň geplerini diňlab ýüreginde asudalyk peýda bolanyny düýdy. Bu jemagatda bunuň ýaly çöpan bardygy nahilli ajaýpdyr diýen netijä geldi.Dükan satyýjysynyň geplerini ýatlab we şol bagtsyz waka ortasynda duran bolsada Tirkeşiň ýüregnde asudalyk bardy.Bu adatdan daşarydy.Bu asudalyk sebäpi onuň bu jemagata degişli bolmaslygy ýada onuň başga şäherden gelenimikä? Ýok Dawudyň gepleri,jogapy we biçäre aýalyň perýady elbettde Isa Mesihyň gutulma hakyndaky işidi.Birdanikä bina gapysy açylyp ol ýere dükan satýyjysy belent ses bilen girip geldi.Edi mähellä gygyrany ýaly Dawuda ýüzlenip “Ýaşullmyz gaýtyp geldi!Ýone ondan hiç zat alyp bilmýanyz.Onuň ölisini eşek alyp geldi.Bugun menimçe “ogurlama diyen aýat amala aşdy”diydi.Daşarydan bolsa aglan ses gelýady.Ezizler hekaýamyzy indiki gezek dowam edýas.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top