3:36

Jemagat

MP3

Hezreti Isa Mesih asmana alynandan soň onuň şagirdleri ilkinji
jemagatlarnyň peýda bolmagyna sebäbçi boldy.Hasyl baýramçylygy bolonda
şagirdleriniň hemmesi bir ýerde üýişip düran wagtynda birden-kä oloryň
üstine Mukaddes Ruh düşdi.Şagirdleriň hemmeleri Mukaddes Ruha dölup her
hill tillerde gepleb başladylar.Olory eşitenleriň hemmesi öz tillerini
eşidip haýran bolup galdylar.

Şondan soň Isanyň şagirdi Petr töweräkdaki adamlara Hudaý gadymdan aýdan
işleri berjaý bolany hakynda ynanarly deliler bilen gepledi.Petr Isa Mesih
hakynda töweregindäkilara şaýatlyk berdi.
Geliň Resuller işleri kitabynyň 2:37-39 aýatlaryny okaýylyň:

“Bu sözleri eşidende,adamlaryň ýüregine hanjar urlan ýaly boldy.Olar
Petrusdan we beýleki resullardan “Doganlar,biz näme etmeli?”diýip
soradylar.Petrus olara şeýle diýdi.”Toba ediň,her biriňiz Isa Mesihiň ady
bilen suwa çumdiriliň.Şonda siziň günäleriňiz bagyşlanar we Mukaddes Ruhüň
peşgeşini alarsyňyz.” Şeýdip onuň geplerini tüýus ýürekden kabul edenler
suwa çumdirilib iman getirdiler.Şol guni uç myňe ýakyn adam jemagata
goşuldy.Olor resulleriň taglimatyna, bilelikdäki haýatä, çörek döwmägaa we
ybadatlara säp ýüreklik bilen berilip barýadylar.

Görýaňyzmy bir guniň özünde 3000 ýakyn adam Isa Mesihe iman getiran.Hudaýyň
Ruhi şagirdleriniň haýatynda işlaýandy.Halas edilen imanlilar jemagatda
taglim alyşlary wagty-wgtynda Isany ýatlab dürmäk uçin çorek döwmek
dessurini geçirip durýadylar we hemişe ýbadatda bolordylar.

Bu jemagatyň esasý işidi.Hudaý resulleriň eli bilen Ierusalimda oraň köp
ajaýp täsinlikler edýady.Imanlilar täpanlary ortada bölordy.Her bir imanly
täpanyny doganlary bilen paýlaşýady.Şol ýerde 47 aýady ökasak:

“Hudaýa alkyş okap,butin il içinde hormatlanylýardylar.Hudaý hem halas
bolanlaryň sanyny günsaýyn köpeldýrdy”

Jemagat şonuň ýaly bolmagy gerek.Bu aýatlary eşidaninizde nämeni
düýdyňyz?Bu aýatlardan imanlilaryň bir-birine bolan söýgisini
düýdyňyzmy>Howa oloryň eden hemme işleriniň esasynda Hudaýyň söýgisi
bardy.Olor Hudaýyň söýgisi bilen taglim berenler.Hudaýyň söýgisi bilen bar-
ýogyny doganlary bilen paýlaşýadylar.Hudaýyň söýgisi bilen billelikde haýat
geçirenler. Biziň jemagatymyz-biziň maşgalamyz.Şonuň uçin şol maşgalamyzy
gowlaşdyrmaga hereket edaýliň. Bugunki söhbetimizni Ewreýlara 10:25 aýty
bilen tamamlasak : «Kä bir adamlaryň endik edişi ýaly ýgnanyşmagymyzy
goýmaýlyň. Gaýtam, Isanyň geljek güniniň golaýladygyny bilip bir-birimizi has-
da ruhlandyraýlyň”

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top