3:58

Adam Ata we Howa ene eden günasi sebäpli hemme adamlargünäkär

MP3

“Adam aýaly Howa ýanaşdy. Howa hamyla bolup, Kabyly dogurdy. Howa: «Rebbiň
kömegi bilen men bir ogul dünýä inderdim» diýdi. Soňra ol Kabylyň dogany
Habyly dogurdy. Habyl goýun çopany, Kabyl bolsa daýhan bolup ýetişdi.”Bu
aýady Gelip çykyş kitapynyň 4:1,2 okamagyňyz mumkin.Eger ynsan öz haýtynda
güna ýol goýsa elbettde Hudaýy tarapyndan jezasyz galdyrmaýar.

Tä şonuň ýaly Adam Ata bilen Mama Howa Hudaýa garşy güna edenleri uçin olar
bagdan,haýat agaçyndan daşraga kowuldylar.Kabyl bilen Habyl bagdan
daşarynda ýaşaýady,çunki olaryň atasy Adam Ata bagdan daşaryda
ýaşaýady.Kabyl bilen Habyl günäkar bolup doguldylar,çunki olaryň atasy Adam
Ata hem günakärdi.Adam Ata günä etmanda Kabyl bilen Habyl hem Hudaýy
bilmek,söýmek we oňa boýun egmek häsiýeti bilen dogulan bolordylar.

Her bir ynsaňyň haýatynda günasiz haýat geçirmegi oraň möhümdyr.Elbetde bu
gepler addyý däl.Sebäpi men özüm ýakynda bolup geçen bir dostymňyň
haýtyndan şoňa ynandym.Dogrysy ol dostymyz ölim mesgenine baryp
gaytdy.Açygyny aýdanda hiç kim oňa kömek edip bilmedi.Diňe dostlarymyzyň
ybadaty we onuň Hudaýyň onunde günalerine ykrar bolup eden ybadatlary onuň
janyna rahatlyk berdi we Hudaý ol dostymyz uçin ýene bir mumkinçilik berdi.

Eger şol dostymyzyň aýdan gepleriden görelde geltirýan bolsak,ol şonuň ýaly
gepleri aýtdy.Indi hemme zady,köne haýaty bir çete goýup,hemmesini
täzeltenden başlamagym gerek.Hudaý maňa ýene haýatymy sowgat etdi.Şonuň
uçin men oňa hyzmat etmek uçin Oňuň onunde karzdar.Bu gepler dostymyzyň öz
agzyndan aýdan gepleridi.Olar bolsa ýagny Kabyl bilen HaByl şeýtanňyň
gözegçiliginde doguldylar.Adam Ata diňe Kabyl bilen Habylyň däl belki butin
adamzadyň hem atasy bolondy.

Adam Ata siziň nesliňiziň ata-babasydy.Ol meniň hem ata-babam.Ol hemme
adamlaryň ata-babasydyr.Adam Ata Hudaýya boýun egmedi,Ondan aýrylany
sebäpli dünýadäki hemme adamlar günakär,Hudaýdan aýrylan bolup doguldylar
we şeýtan olaryň atasy hasaplanýar.Biz güna etmek islegi bilen dogulanymyz
hakynda öýlamak bize ýaramaýar.Bir pursat siz tanan kiçik çagalar hakynda
öýlap göruň.Siziň kiçik iniňiz ýa-da uýanyz barmy? Olor hemişe gulak
asýarlarmy?Siz hem hemişe gulak asýaňyzmy?Ýok.Çagalar tabun bolup
dogulmýarlar.,olary buňa öwretmek gerek. Çaga birinji bolup “howwa” “soň
bolsa “ýok” diymegi öwreneni dogrusynda eşitenmisiz? Kiçik çaga,ene-atasy
ondan soran zady şol wagty islep edenini gorenmisinyz? Ýok. Biz kop zatlarda
ene-atamyzy,olaryň ene-atalarynyyň,we şonuň ýaly Adam Ataçenli oloryň önümi
bolup çykaýs. Biz kop zatlary miras edip alandyrys,meselen,göz we saçymyz
renki,we ýene biz ene-atalarymyzdan kop zatlary öwrenýas, meselen özümizi
nahilli tutmagy. Ýone biz günakär tebigaty hem miras edip aldyk. Biz
günakärleriň dowam etdirijýleridirs.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top