3:37

Mukaddes Ruh ýardamy

MP3

“Dünýäde gaýgy-gussaňyz bolar, emma mert boluň. Men dünýäni
ýeňendirin».Ýohanna 16:33)Salam eziz doganlar.Masihyý bolmak ajaýypdyr,ýone
bu ajaýyplygy gyýnansakda dünýa görüp bilmeýar.Biziň programmamyz
“Sönunaçenli durup bilmek”diyip atlandyrylan.Her bir masihýy bir gün
bolmasa l bir gun,kowma ýa-da imany bilen bagly kynçylyklara duç gelmagi
tebigydyr.Çunki gul öz hojaýynyndan ustin bolup bilmes.Rebbimizi kowan
ekenler diymek biz hem şoňa taýyn durmagymyz gerek.

Egerde Mukaddes Ruh bagyşlananlary tapsa Ol olary goldaýar we bu güneçenli
berjaý etmaga synanyşman dolandyrýyş wezipesini almaga ugryktyrýar.Bir
memleketde diktatura, birhäkimiýetlilik ötürturylanynda häkimiýet
emeldarlary ýokary hemde orta synp masihýy başçylarynyň sanawy oloryň
elindedi.Wetnamda jemagtda hättda iş güni doly işlemeýan,ýone adyý agzalyk
hukuky bilen alyp barýyjylyk ämälyny eýeleýan masihyýlar “göz astyna
alynan”diyip aýdylýady.Bu adamlarda assyrynlyk bilen işlemek mumkinçiligi
ýokdy.
Olora Hudaýa bolan ygtykadyny ýa açyk boýun almagy we bu boýun almagyň
hemme netijelerini kabul etmek,ýa-da bolmasa ryhyý ýenilişe berdaşlylyk
bermaga dogry geldi.Beýle görgüli ýagdaýa düşen imanlylar uçin butin dünýa
boýunça ybadat edilmagi gerek.Göz onünize getiriň,memleketimizdaki masihýy
ýaşaýyş öz alyp baryýjylaryndan aýrylyp galdy! Tebigýy ýagdaýda kert
öwrilmekden soň gelýan çaşgynlyk we galmagal wagtynda masihiýlaryň kiçi
topary başga ýere göçüp bilýar,şoňa seretman olor öz adatdaky iş usullaryny
taşlamagyna dogry gelýar.

“Dünýäde gaýgy-gussaňyz bolar, emma mert boluň. Men dünýäni
ýeňendirin».Ýohanna 16:33)Salam eziz doganlar.Masihyý bolmak ajaýypdyr,ýone
bu ajaýyplygy gyýnansakda dünýa görüp bilmeýar.Biziň programmamyz
“Sönunaçenli durup bilmek”diyip atlandyrylan.Her bir masihýy bir gün
bolmasa l bir gun,kowma ýa-da imany bilen bagly kynçylyklara duç gelmagi
tebigydyr.Çunki gul öz hojaýynyndan ustin bolup bilmes.Rebbimizi kowan
ekenler diymek biz hem şoňa taýyn durmagymyz gerek.

Egerde Mukaddes Ruh bagyşlananlary tapsa Ol olary goldaýar we bu güneçenli
berjaý etmaga synanyşman dolandyrýyş wezipesini almaga ugryktyrýar.Bir
memleketde diktatura, birhäkimiýetlilik ötürturylanynda häkimiýet
emeldarlary ýokary hemde orta synp masihýy başçylarynyň sanawy oloryň
elindedi.Wetnamda jemagtda hättda iş güni doly işlemeýan,ýone adyý agzalyk
hukuky bilen alyp barýyjylyk ämälyny eýeleýan masihyýlar “göz astyna
alynan”diyip aýdylýady.Bu adamlarda assyrynlyk bilen işlemek mumkinçiligi
ýokdy.
Olora Hudaýa bolan ygtykadyny ýa açyk boýun almagy we bu boýun almagyň
hemme netijelerini kabul etmek,ýa-da bolmasa ryhyý ýenilişe berdaşlylyk
bermaga dogry geldi.Beýle görgüli ýagdaýa düşen imanlylar uçin butin dünýa
boýunça ybadat edilmagi gerek.Göz onünize getiriň,memleketimizdaki masihýy
ýaşaýyş öz alyp baryýjylaryndan aýrylyp galdy! Tebigýy ýagdaýda kert
öwrilmekden soň gelýan çaşgynlyk we galmagal wagtynda masihiýlaryň kiçi
topary başga ýere göçüp bilýar,şoňa seretman olor öz adatdaky iş usullaryny
taşlamagyna dogry gelýar.

“Dünýäde gaýgy-gussaňyz bolar, emma mert boluň. Men dünýäni
ýeňendirin».Ýohanna 16:33)Salam eziz doganlar.Masihyý bolmak ajaýypdyr,ýone
bu ajaýyplygy gyýnansakda dünýa görüp bilmeýar.Biziň programmamyz
“Sönunaçenli durup bilmek”diyip atlandyrylan.Her bir masihýy bir gün
bolmasa l bir gun,kowma ýa-da imany bilen bagly kynçylyklara duç gelmagi
tebigydyr.Çunki gul öz hojaýynyndan ustin bolup bilmes.Rebbimizi kowan
ekenler diymek biz hem şoňa taýyn durmagymyz gerek.

Egerde Mukaddes Ruh bagyşlananlary tapsa Ol olary goldaýar we bu güneçenli
berjaý etmaga synanyşman dolandyrýyş wezipesini almaga ugryktyrýar.Bir
memleketde diktatura, birhäkimiýetlilik ötürturylanynda häkimiýet
emeldarlary ýokary hemde orta synp masihýy başçylarynyň sanawy oloryň
elindedi.Wetnamda jemagtda hättda iş güni doly işlemeýan,ýone adyý agzalyk
hukuky bilen alyp barýyjylyk ämälyny eýeleýan masihyýlar “göz astyna
alynan”diyip aýdylýady.Bu adamlarda assyrynlyk bilen işlemek mumkinçiligi
ýokdy.
Olora Hudaýa bolan ygtykadyny ýa açyk boýun almagy we bu boýun almagyň
hemme netijelerini kabul etmek,ýa-da bolmasa ryhyý ýenilişe berdaşlylyk
bermaga dogry geldi.Beýle görgüli ýagdaýa düşen imanlylar uçin butin dünýa
boýunça ybadat edilmagi gerek.Göz onünize getiriň,memleketimizdaki masihýy
ýaşaýyş öz alyp baryýjylaryndan aýrylyp galdy! Tebigýy ýagdaýda kert
öwrilmekden soň gelýan çaşgynlyk we galmagal wagtynda masihiýlaryň kiçi
topary başga ýere göçüp bilýar,şoňa seretman olor öz adatdaky iş usullaryny
taşlamagyna dogry gelýar.

Beýle toparlarda kim alyp baryýji bolýar?Kim öý we maşgala jemagatlaryna
ýolbaşçylyk edýar?Bunuň ýaly ýagdaýlarda Hudaý Mukaddes Ruh arkaly öz
jemagaty uçin ýolbaşçylary geçmişde nahilli eden bolsa,şeýle göterýar we
upçin edýar.Öý jemagatlaryndaky arabaglanyşyk topar agzalary Ruh
dolandyryşyny we Ruh hyzmatçy hökmünde tanylan imanlylar dolandyryýşyny
kabul etmaga taýyn bolmagy gerek.
Resuller Kitapyndaky täze äht mysallary we resullerden Pawlus tarapyndan öz
hatlarynda görkezen modeli ýene bir gezek görup çykyň.Mukaddes Ruh
ýolbaşçylygyndaky kiçi jemagatlar ýygnagynda imanlylar
dolandyryýşy,hemmesinden görä teselli berip bilýan,goldab bilýan we galan
imanlylary nazarat ediýji bir näçe adamlaryň asuda hyzmatdaşlygy bilen
ämala gelýar.
Ezizler,gýnansakda bugunki programmamyz öz sonuna etdi. Egerde sizde hem
gyzykly hekaýalar bolsa biziň elektron saýtymyza habar ýollaň. Höş sag-aman
boluň. Rebbimiz söýgisi hemmenize ýar bolsun.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top