4:26

Gowy esger

MP3

Salam. Harby guluk etmägä çagyrylan we harbyý börjyňy ödäb gelen oglonlar
gowt esgwr nahilli boluşy gerekdigini gowy bilýarlar. Hatt-da harbyý
hyzmata barmän uýalarymyz,ene-atalarymyz hem gowy esger nahilli hasietlere
iýe bolmagy gerekdigini tahmyn edýarlar. Gowy esgeriň magtawa mynasyp
häsieti- bu tabunlykdyr. Esger harbyý gulluga çagyrylan birinji gunu bu
sapakny owrenýar. Söweşlerde ýeňiş gazanan gahrymanlarymyzyň ýeňişlerine
olaryň tabunlygy sebäp bolan. Söweşde ýeňiş uçin diňe tabunlygyň özi
eterli däl,elbettde. Emma tabynlyksyz ýeňi’ gazanyb bolmaslygy anyk.
Kapitan ýa-da maýoryň el astyndakylar onuň buýruklaryna harbyý
strategiýalaryna gep-gurruňsiz boýun bolmagy şert.

Bu zat sada esgerlere ýokmasada buýruklary berjaý etmägä mejbur. Ikkinji
jahan söweşinde sada, harplary tänamaýan adamlar hem soweşe çagyrylanlar.
Olar her ikki tarapyň maksatlaryny anyk düşünman ýagdaýda watanperwer ryhy
bilen öz janlaryny hatara goýanlar.Olar janlaryny ýeňiş yolunda gurban
etmäga taýyn bolonlar. Janlaryny gurban edenler hem. Eger şol söweşde aman
galanlar we häziräçe diri bolan ata-babalarymyza düşüşsaňyz olordan
soweşde asgerler nahilli ýagdaýda soweşenlerini sorab goriň. Esger hiç
haçan garny doýüp nahar iman,doýüp suw içmän,doýüp uhlamän.Ynha şonuň ýaly
ýagdaýda guýji barynça söweş eden.Söweş döwamynda gowy şert hakynda
öýlamaga wagty hem bolmän.Gowy esgerleryň bu ýagdaýda söweşenleri
adalatsyzlykdy Emma söweş wagtyndaesger bu hakda öýlamaýar,oz maksaty
yolunda bir gadam oňa daşlasa şoňa begenen.
Näme uçin asgerler,söweş barada gepleýan,bunuň sebäpi bar.Iman yoluna
gadam basan her bir kişi bu dünýada Hudaýyň esgeri hasablanýar.Pawlus öz
şagirdi ogly ýaly bolup galan Timoteosa ýazan hatynda şeýle didi:”Isa
Masihhiň hakyky esgeri bolup biziň iman ugrunda görýän görgulerimize şarik
bol.Harbý gullukdaky esger gundelik durmuşa degişli işlere ulaşýan
däldir.Ol öz sarkerdesiniň göwnünden turmäk usleýandyr.Şonuň ýaly ýaryşa
gatnaşyan pelwan hem ýaryşyň şertlerini berjaý etmese baýrak almaz”(2-ji
Tim 2:3-5)

Mukaddes Kitabda ýazylan “gowy asger ýaly kysmatyndaky azaplara döz
gel” jümle nämeni bildirýar?
Ýkaryda aýdanymyz ýaly söweşdaki her bir asger kysmatyndaky kynçylyklara
döz gelmaga hereket eden.Elbetde eşitişimize görä söweş wagtynda öz janyny
saklamak nietinde söweş meýdanyny täşlab gaçan esgerler hem bolan,yone
bunuň ýalylaryň kysmaty gaýgyly bolany mälim.

Bu dünýada ýaşar ekenik yone bir sadaja adamlar däl Isa Mesihiň asgerleri
ekenimiz ýadymyzda bolsun.Bu haýatda hemme zada maddyý bolçylyk,
saglyk,ryhýi garşylyk we bahtlylyga etişýan diyip öýlasaňyz
ýalňyşýaňyz.Haýatymyz hiç haçan kämil bolmaýar.Siz bilen ýaşaýan
başkalardan artyk ýeriňiz bolmaýar.Siz hem olar ýaly haýat kynçylyklaryndan
geçýaňyz. Bu haýatda ýaşaýan ekenik bize näme garaşýar? Bu soraga sonky
gepleşiklerimizde jogap alýas.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top