4:20

Saglyk barada alada edyň

MP3

Salam. Öz saglyna ünssüz bolmak dögry däl. Adamyň akly we düygylary oňy
fiziki taydan ýagdaýi bilen ayrilmaz baglanyşykly. Köp wraçlaryň pikri
böýnça akly taydan gaty yadama ya-da güçli gaýgyly gam-gussa her hilli
hassalykä alyb gelyar. Emma kä bir wraçlar adamlaryň ruhy taydaky
hastalyklaryňyň däwasini ölariň fizik yagaynan gözlemely diyb hasablyarlar.
Kimiň pikri dögry diyib öylanib ötirinça, Huday biziň tanamizi nahili
döreten bolsa şeyle biziň yrek we ruhymyzy-da döretdy we bize olar
barada alada etmegi buýranyny yadlaylyň. Hemişelik medisina barlagynan
geçmek bilen bile öz bedenimize garaýyşimiz barada-da öylamagymyz gerek.

Аslynda saglygyna alada edyan adamlar uçin kabul etmaga ýedi sebap bar.

1).Hudaydan siziň ömrinyzdaky stresslaryň esasyny soraň. R uhy we erbet
duýgylar bu stresslaryň möhüm we durnukly esaslary, siziň saylamak
mumkinçiligiňiz bar. Siz yagdayi özgertmagy başaryasyňyz ya-da stressy
organizmda saklab dürup öziňize zyýan etryaniz.
2). Hudaydan meniň iýmitlanmagym baradaky hakykatny aç diyib
sörang.Nadögry imitlananda organizmda toksinleriň täsiri netijesinde emele
gelýän galyndylar toplanyar. Nädögry imitlenmek organizmni güýjüni
gaçyryar, akl işjeňligini ýykyar , maglumatlary dogry kabul etmak we
dogry karar kabul etmak ukuplarymyzy izden çikaryar.

3). Hudaydan maňa fizik taydan berja edilyan maşklaryň peydasyny gorkez
dyib söraň. Fizik maşklaryň esasy wezipesy toksinlary dargatmak, madda
çalşygy gowulandirmak, muskullary berrkleşdirmek we stresslary ayrmakdyr.
Dögry saylanan maşklar kömeggi bilen dürly hassalyklary ýeňib bilersiňiz.
4).Hudaydan Maňa suwny dogry içmany öwret diyib söraň. Suw biziň
organizmimzda geçyan barça proseslarda gatnaşyar. Arassa gaynadilan yada
filtrden geçirilen suwy içiň
5). Hudaydan maňa ybadat etmek we araza tutmak hakikatyny aç dyib
söra. Ybadat bilen bile oraza tutmak bu öran möhüm ädim. Bu siziň
organizm uçin öran zerur namüçin diyseňiz ol organizmy tebigy yagdayda
durlab sagdinlaşdirmak wezipeleriny yerine yetiryar. Oraza tütan
döwürinde nahar sindirmana, madda çalşmana harç edilyan güýç organizmyň
durlanmagina ulanilyar.
6). Hudaydan maňa täze howa we güneş nurlarynyň saglygym uçin ahamiýetiny
gorkez diyb sora.Täze howa we guneş organizm agzalarynyň işjenligini
dikeltyar we akl işjenliginy gowulandiryar. Güneş nurlary diňe saglyk
çeşmesy bolmany ol mikroblary gyrib hat-da sagaltiş gowşandryar.Täze
howada edilyan işler dem alyşy aktiwlaşdiryar bu oz nobatynda organizmdan
zyanly galyndylardan arassalyar.
7). Hudaydan maňa hakyky dynç alyş möhümlidigny görkez diyb sora.Çuňňur
uky adamy gujurly edyar.Uky wagtynda bedenyň dokumalaryna yokumly maddalar
etiştirilyar we organizmyň butin uglamy toksinlardan arassalanyar.
Uhlamasdan önçe derman ya-da spirtly içgy içmaň. Namüçin dyiseniz olar
peydaly we tebigy ýagdaylary togtatyb goyar. Olaryň yardamysiz çuňňur
ýaşartiriçi uka gidmagy öziňize maksat edib goyuň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top