3:06

Gutulmak

MP3

Salam eziz doganlar.Ezizler,bugunki gepleşigimiz arkaly biz Hudaýyň Sözi esasynda siz bilen paýlaşýas.Her bir mesihyý doganlar ybadat etmek näçe möhümdygyny ýagşy bilýar.

Şeýle bolsada ybadat nämedigini ýene bir gezek siz ezizlere aýdyp geçýas.Ybadat-bu Hudaý bilen söhbet.Biz Hudaýa nirede we haçan islesek hem ybadat edip bilýas.Hudaý şeýle bir ajaýyp,Ol hemişe biziň ybadatlarymyzy eşitmagi isleýar.

Ýone hali Rebbimiz Isa Mesihe ynanmaýan dostlarymyz-na,olar näme etmekleri gerek?Isa Mesihyň gurbanlygyny,ýagny Hudaý tarapyndan berilen gurbanlygy kabul etmek uçin biz Hudaýa ynanyp, bizde gutulma bardygyny bilen ýagdaýda ybadat edýas.

Eziz dostum,eger siz hem bugun Hudaýa ybadat edip geçmişdaki bary aýp we günaleriniz uçin bagyşlanmagy isleseniz,häziriň özünde Hudaýyň önünde dyz egip ybadat ediň.

Belki siz häzir garanky otagda oturup,”Meniň günalerimi hiç kim bagyşlap bilmeýar,men hemme uçin ýigrenji adam”diyip oýlaýandirsiniz.Ýok,Hudaý siziň göwninize Öz nuryny seçmagi isleýar.Ol size Özünuň halas bolmak ýoluny görkezmekçi.

Ezizler,aşakda size ybadat nusgasyny teklip edýas.Eger isleseniz,öz sözleriniz bilen Hudaýa häziriň özünde ýüzlenmeginiz mumkin.Ybadatdan soň ýüreginizdaki asudalyk we Hudaýyň söýgisini duýup bilýanyz.” Gadrly Taňrym,maňa bolan söýgiň uçin minnetdaryn.

Men Senden bagyşlamagyňy soraýan,çunki Isa Mesih insaniýet uçin gurban boldy.Men haýatymyň gapysyny açýan we Isa Mesihy meniň Rebbim we Halasgärim diyip kabul edýan.Meni täze adam et.Maňa berýan ebediý haýatyň uçin we maňa bolan gatnaşygyň uçin minnetdaryn.

Isa Mesih ady bilen yabdat edýan .Omin.” Bu ybadaty etseniz,Rebbimiz Isa Mesih haýatynyza girip,günalerinizi bagyşlaýar we Hudaý bilen aragatnaşygynyzy gaýta dikeltýar.

Eger siz tuýs ýürekden Isa Mesihy haýatynyza girmegini sorasanyz,anyk Ol şeýle edýar.Hudaýyň wadasy edil hakykat ekenini bilmek oran möhüm.Mesih näme wada beren bolsa,oňy berjaý edýar.

Ýohanna gelen aýanlyk kitapynyň 3 bap 20 aýatynda Isa Mesih:” Ine, men işikde duryn, gapyny kakýaryn…..”diýar.Eger haýatynyzyň gapysyny açyp Isa Mesihden Halasgär we Rebbiniz höküminde girmeginiz sorasanyz,Ol sizi aldamaýar.Şonuň bilen eziz dostlar,mowzugymyz öz sönüna ýetdi.Höş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top