3:36

Jemagat

MP3

Salam hormatly dinlejiler.Sizler bilen radio tolkunlary arkaly duşüşüb
duranymyzdan biz oraň şad. Bu gunki gepleşigimiz jamagatlar barada.
Jemaagat özi näme? O nahilli bolmaly? We ol erde naçe adam bolmaly?

Geliň eziz dinlejiler ene Mukaddes Kitaba ýüz tutaýlyň Matta kitabynyň 18
bab 20 aytyna seretsek Rebbimiziň şeýle sözleri ýazylanyny görýas: «Meniň
adym bilen iki ýa-da uç adam üýşse, Men hem oloryň arasynda bolaryn».

Köplanç biz jemagat ýa-da ybadathana diýende ulakan bina ya-da hataryna
goýülaan oturguçlar köp Masihiý doganlar şatlyk bilen biri biri bilen
salamlaşyb söhbetleşib duranlary göz onumize görünýar. Aslynda hem
şeýlemi? Ýa-da buny başkaça suratlandyrmak hem mumkinmi?

Menimçe 2 ýa-da 3 kişi bir öýde düşüşub Rebbimizi beýiklese bu hem bir
jemagat diyp öülaýan. Ýa-da bir maşgala hem egerde bille Rebbimizi
beýyikleseler bu hem bir maşgala jemagaty bolmagy mumkin. Geliň häzirki
ýagdaýdan gelip çykyb deňleştirib goraýyliň.Eger biz toparlara bolunup 5 ýa-
da 6 bolup noýbat bilen her birimiziň öýlerimize düşüşub Hudaýy
şohratlandyrsak bunuň hem köp oňaýlyklary bar.

Meselen stolyň töwereginde üýuşib bir kase çay ustunde doganlar bilen
söhbetleşib biz oloryň köprak derdlerini ybadat mätäjliklerini bilib her
biri uçin ybadat etmägimize gowy mumkinçilik bolýar. Bu bolsa doganlarymyz
ymanda berk bolmagy uçin möhum orun tutýar. Bundan başka artykmaç
teşwişler,garşylyklar hem azrak bolýar diyp pikir edýas. Ene-de iň möhümy
her bir doganymyz geplamagi uçin gowy mumkinçilik bolýar. Tejribeden gelip
çikib aýdanda öý toparlary tiz we ymanda berk bolup ösýarlar. Eger
toparymyzdaky doganlaryň sany köpelse olory hem ene başka topara bolmegiňiz
mumkin. Buniň uçin bolsa mdama şagird taýarlab barmagynyz gerek bolýar.

Şonaň soň bolsa doganlar biri-biri bilen tanyşyb,gepleşib durmaklary uçin
bir aýda bir gezek umumýy düşüşuk teşkil edişiňiz mumkin. Buny bolsa bir
ulakan jemagatlaryň binasynda geçirmagiňiz mumkin. Ýokarynda aýdyp geçen
pikirlerimiz arkaly biz başka ulakan jemagatlarny her ýekşenbe guni
düşüşýan doganlarymyz nädögry edýarlar diyip aýdmýas. Çunki Rebbimiz her
erde hem marhamat etmana gadyr.

Bizler Özümüziň şertlerimizden gelib çikib yol tutsak her hil teşwişler
azalyar diyip pikir edýas. Yone her bir çopan näme etmelisini özi Hudaýy
bilen bille çözmagi gerek.Näme bolsa hem we nirede bolsa hem Rebbimizi
beýyiklamana ygnalsak bundan Hudaýy memnun bolýar diyp öýlaýan. Hormatly
doganlar ynha şol mowzukda sizleriň pikrleriňize garaşyb galýars. Sizlerde
yýgnaklar nähilli geçýar,şolar barada bize hatlarynyzy yollaň diyp sizler
bilen hoşlaşýas. Enede radio tolkunlary arkaly düşüşinçe sag-aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top