4:03

Gutarma eýemisiz

MP3

Salam hormatly radio diňleýji moştaklar.Rebbimiz Isa Mesihe ynanan adam hakykatdan hem özünuň halas bolany ýada bolmany hakyndaky şübheleriniň peýda bolmagy giň däl.Ol nahillidir ajaýyp,höwes doredýan geçinmelere garaşýandy,ýone onuň haýatynda beýle wakalar gelip çykmady.Ol indi güna bilen ýaryşmaýan diyip garaşypty.Ýone tersine bolup çykdy.Ol bu ýaryşyň aslynda güýçlenip barýanyny görýar.

Şol sebäpli ol ruhyý taýdan düşkünlige düşýar we özünuň halas bolanyny nadip bilib almagy mumkinligi hakynda başyny agrytýar.Ýone şoňa menzeş wakalar bolonda Mukaddes Kitap bular hakda nämeler diyip aýdýar?Biz sorag joýap ýollary bilen Hudaýa halas bolmak umytynda ýalbaran adam halas bolanyny nadip bilimegi mumkindigini görkezmaga hereket edip gorýas.Elbettde Mukaddes Kitap Hudaýyň Sözimi diyen sorag şeýle kişileriň pikrinde birinji peýda bolýan soraglardan biri?

Şol soraga bolsa Mukaddes kitapyň özünden jogap tapmaga hereket edýas.Jogap bolsa Timotiusa 2-ji hatynyň 3:16-17 aýatlarynda ýazylan.Şoňa menzeş soraglardan ýene biri şeýle eşidilýar,Hudaý Öz Sözüne sadykmy?Jogabyny bolsa Matta Höşhabarynyň 5:18 aýatyndan tapmagymyz mumkin.Siz haçan bolsa-da Hudaýň onünde özünizi günakär ekeninize ikrar bolup Mesih Siziň örünbasarynyz hökmünde amala aşyran işi esasynda Onuň Sizi bagyşlaýyşyny soradyňyzmy?

Eger Siz bu soraglaryň barysyna häziriň özünde tuýs ýürekden “howwa”diyip jogap berip bilseniz,biz Sizden “ Gutarmä eýemisiz?” diyip soraýas.Ýekkeje dana jogap ine beýle :”Elbettde men gutarma eýedirin,aldamaýan Hudaý eger men Onuň Oglüna ynansam meni halas etmagine wada beren.Men Halasgäri kabul etdim we şol sebäpli gutarmä eýedirinю

”Hudaýyň Sözi şeýle diydi: Hut şu sebäbe görä görgi baryny görýän bolsam-da, mundan asla utanmaýaryn, sebäbi Kime iman edenimi bilýärin. Onuň maňa tabşyran zadyny kyýamat gününe çenli saklamagy başarjakdygyna berk ynanýaryn.” Hudaýyň onüne günakär hökmünde gelip ,Ondan Rebbimiz Isa Mesih hakyna bagyşlaýyşy soran her bir kişi entek ret jogabyny almän.Ýhanna 6:27 Mesele adamlar Mukaddes Kitapdan görä öz düýgularyna koprak daýanmagydyr.Mukaddes Kitap Mesihe ynananlaryň barysy halas bolýar diydi.Ýone insan beýle diydi: “Men halas bolanymy duýmaýan.

Eger men çyndan hem halas bolsam şübhelenib,görkyp gyzyklandyrma düşip,höwsala düşip azap çekmesdim.Bu şübhesiz. Düýn men özümi halas bolan ýaly duýadym,bugun bolsa onuň ýaly däl.”Adamlar Mukaddes Kitapdaky sözleri hakykyýlygyndan şübhelenýarlar we öz düýgylaryna ynanýarlar.Eziz radio diňleýji hiç haçan halas bolonynyza şübhe etmaň diyen bolordyk.Hoş sag boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top