4:37

Ölenimden soň näme bolýar

MP3

Salam gadrly doganlar.Bugun bir doganymyzyň haýatyndaa bolan , üýtgeşik bir duşuşyk hakyndaky şýatlygy unsinize ygtyýar berýas.Doganymyzyň şaýatlygy şeýle başlanýar:”Bu waka oraň kop wagt boldy.Emma şol guni tä duýin bolany ýaly ýagşy ýatlaýan.Men instituty gutarýan ýylymdy,gyşky dynç alyş günlerine çykyp,synaglary tapşyrýan wagtaçenli öýe baryp gelmege karar etdim.Otly stansiýasyna baryp bilet aldym.Otly ugramagyna hali ýene ikki sagat bardy,köçä çykyp aýlanmagy islaman şol ýerdaki oturgyçlaryň birine baryp oturdym.Kop geçman ýanyma bir kişi birje sumkasy bilen gelip oturdy.Wagty geçirmek uçin oňa sorak berdim.Gepleşsek wagt çalt geçer diyip oýladym.Çyndanam wagt men oýlanymdan hem tiz geçdi.Hatta ýene bermagim gerek bolan soraglarym dilimde galyp gitdi.Ol bilen gepleşenimde,ol Isa Mesih diyen ady dile aldy.

Men haýran bolup,”Bu ruslaryň paýgemberimiz?Siz şu paýgembere ynanýanyzmy?Turkmen bolup-a?”diyidim.Oňa görä gazapym gozgaly.Onuň ýüzüne hem seretesim gelman ondan biräz daşlaşdym/Ol bolsa hätirjemlik bilen”Sen häzir menden däl,jennede düşmek mumkinçiliginden daşlaşýaň”diydi.Men haýran bolup ,”Nadip?”-diyip soradym.Ol bolsa maňa Isa Mesihyň ýer ýüzune gelmeginden maksaty Hudaýyň günakärler uçin gurbanlygy we Halasgärim diyip ykarar bolan adam jennede Hudaý bilen ebediý bille bolmagyny aýtdy.”Men oňa”Siz aýdýan zat syr,men diňe Muhammed paýgemberimizi kabul edýan we diňe ol buýrýanlaryna boýun egýan”diydim.Ol bolsa maňa,”Bolýa şondan soň öleninde jennede düşjegine ynanýanmy?”diyip sorady.Men näme diýjegimi bilman galdym.Ýone oňy ýeňmegi halaýdym.Soň başga sorag berdim.

“Bolýa,men Isa Mesihe ynanyp Oňa iman getirdim diýaýliň,oňda Isa Mesih hakda bilman,eşitman ölüp giden ýagşy we hudaýlykly adamlaryň takdyry näme bolýar?”Olar hem şol siz aýdan dowzaha düşýarlermi?Eger beýle bolsa siz ynanýan Hudaý adalatsyz we ýaman Hudaý eken”-diydim.Ol bolsa gülup durup,”Kanuny bilman ölenler kanundan daşaryda höküm edilýarler diydi.” Hudaýyň kanunyny bilmesden durup günä edenler kanuna baglanyşyksyz ýagdýda höküm edilýarler.Kanuny bilip durup güna edenler bolsa kanun boýunça höküm edilýarler.Ahrym kanuny eşiden däl,belki kanuna amal edýanler Hudaýyň onünde aklanýarlar.

Ewreýlerden başgalarda Hudaýyň kanuny ýok.Emma kanunu bilman durup,tebigyý ýagdaýda kanun buýranlaryny berjaý etseler,özlerine özleri kanundir.Bu bilen olar kanun talaplaryny öz ýüreklerinde ýazylanyny görkezýarler.

Olaryň wyždany hem buňa şaýatlyk berýar,çunki olaryň haýallary kä olary garalaýar kä aklaýar. “Hudaý töweregimizdaki älem-jahany ýaradyşy bilen bille,her bir insana wyždan hem beren.Edil şu wyždan olara Hudaýyň bardygy hakda şaýatlyk bermagi gerek.Şoňa görä ýaşaýan bolsalar diymek,şoňa göra ýada aklanýarlar,ýada höküm edilýarlar.”Onuň jogaby mana ýakdy.Ýone otly gelip,gitmagim gerek bolan wagt bolup galypty.Şondan soň men gitdim,ýone bu söhbet meni Hudaýa alyp geldi.Ol adamy başga gormedim,ýone Hudaý şol güni meni halas etmek uçin oňy menin ýanyma alyp gelenini anyk bilýan”. Ezizler töwereginizdaki Hudaý perzentleri bilen dilden söhbetleşip ýada bizin internet saýtymyzdan Hudaý haýatlarynda işlan doganlarymyzyň hekaýalaryny okap görüň.Şonda Hudaý nahilli merhemetli we aladaçy ekenine şaýat bolýanyz.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top