3:36

Ol kişi çadyr

MP3

Salam hormatly radio dinleji moşdaklar. Ene radio tolkunlary arkaly siz
bilen düşüşub düraňymyza Hudaýya şan-şohratlar bolsun. Hudýy öz
perzentlerine her hilli kynçylygy hem gowy zada öwrib berib bilýanyny täze
imana gelen doganlara düşündirip bermek her birimiziň wezipemiz. Hormatly
radio diňleji doganlar,geliň bu günki gepleşigimizi bir mysal bilen döwam
ettirsek.

Gämi heläkçiliginde diňe bir adam halas bolan. Tolkun oňy kiçik umuman
ynsan ýaşamaýan ada çikaryb taşlady. Hormayly doganlar,egerde sizde şoňa
meňseş waka bolsa,ýagny umuman adam ýaşamaýan ada düşüb galsaňyz siz
Hudaýa nämeler uçin sag bolsun aýdyp bilerdiňiz? Başyňyza düşen şol kulpet
uçin sag bol diyp bilýaňyzmy? Öýlaşymça köpçiligimiz nalap başlaýars.

Emma şo wagtda Hudaý sizi diri galdyrany uçin minetdarlyk aydyşynyz
mumkin.Ene bir zat.Diri galan adam elbetde oňy bu adadan
tapyb,gutkarmaklary uçin Hudaýa ýlbarsa gerek.Nejat nireden gelýar diyp ol
her guni deňize uns berib garaýar.Emma ýardam gelmese nä?Adada yene bir
näçe wagda galyşyňyzy düýsaňyz näme eden bolordyňyz? Belki hemme hem
ýaşamak uçin hereket edýar.Wagtlaýinçe bolsada ýaşamak uçin jaý güran
bolordyk,bundan daşary iň möhümy imit tapmak uçin hereket ederdik.

Şol ada düşib galan adam adada ýaşamagy uçin kiçirek çadyr gurmakçy
boldy.Elbetde ol kişi çadyrda ýagyşdan çizlenmegi mukin we bundan başka
gerekli zatlaryny saklamagy hem mumkin. Aradan gunler,hepteler geçýdy. Bir
guni ol özüne imit gözzleb adanyň başka tarapyna geçdi. Gaýtyb gelýarka
bolsa ol özünuň ekeje mesgeni,penasy,öýi,ýagny güran çadyry ýanýanyny
gordi. Tusessi asmana göteriliýardy.Eziz doganlar,şol adamyň ýerinde siz
nämeni düýan bolýadyňyz?

Oňa gerekli hemme zatlary ýaňyb gitdi,hiç zady galmady.Meniň pikrimçe ol
adam oraň gamly bolýar hetta gazablanýar hem.Hudaýym näme uçin meniň
başyma şonça problemalar düşdi?-diýip aglab,gygyryb goýberýar şo adam.
Ertasi guni dangdan bolsa gämi gelýan ses oňi oýatýb göýberýar. Gözlese
adä gämi ýakynlaşyb gelýady. Ura, halas boldum diyip begenjinden gygyryb
göýberdi şo adam! Sizler meni nädip täpdyňlar ?-diýip sörady ýadawlykdaky
adam öz helaskärlerinden.

Biz tussani görduk-diyip jogap berdi gämidaky motrosslar.Eziz dostum ,eger
töweregimizde mdama hemmesi ýaman bolsa düşkunlige düşmek oraň aňsat,emma
biz ýnamymyzy ýitirmesligimiz gerek,üunki Hudaaý haýatymyzda işlaýar hatt-
da biz azap çeksek hem. Hatt- da iň kyn ýagdaýlary hem Hudaý öz
perzentleri uçin gowlyga öwurmägä gadyr. Ene radio tolkunlary arkaly
düşüşinçe hoş sag-aman boluň!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top