3:26

Ýagşy çöpan

MP3

Salam hormatly radio diňleýjiler.Ýene siz bilen radio arkaly düşüşup duranymyzdan minetdaris.Hormatly radio diňleýji doganlar biz siz bilen jemagatlar hakynda oňki gepleşiklerimiz arkaly koplap söhbetleşiptik.Geliň bugun çöpänlar hakda biräz pikrleşssek.

Umuman çöpan,21-çi asr masihiýy ýolbaşçy nahili bolmagy gerek?Isa Mesih bugunki günde hem her bir masihýy insan uçin güýçli mysal bolup galýanyna ynanýan.Ol dünýadaky iň “usat” hyzmatçylardan hem beýikdir.Sebäpini beýan edip oturmagyň geregi bolmasa gerek ezizler.Ol Özüni bary insanlar uçin bary çöpanlar uçin gurban eden çöpandyr.

Rebimiz Isa Mesih Öz şagirdleri bilen heptesine iki sagat geçirmesdi.Ol Öz şagirdleri bilen bile ýaşaýady.Häzirki günde hem ýüregi doly Hudaýa garatylan çöpanlar we mesihiýler bilen hem ýaşaýar diyip ynanç bilen aýtmagymyz mumkin.Diňe ýaşaman olara alada edýar we olar bilen haýatynyň butin agrylaryny bile paýlaşýar.

Isa Mesih umuman Öz jemagatyndakylary aýplamaýar.Olory kesgitliksiz,eradasyz hyzmatçy diyip bilmeýar.Diňe bary doganlarymyzy we çöpanlary Özi isläni ýaly goresi gelýar.Ol oloryň haýatyny doly özgertmäge we durmuşlaryna täze many girizmaga hereket edýar.Bunuň uçin Ol Özünuň şägirdlerini terbiýeleb,oloryň şahsyý haýatyna girib olary paş edýar.

Rebimiz Isa Mesih hakykyý ýolbaşçydyr. Eziz doganlar şonuň ýaly eken Hudaý haýtymyzyň duýbineçenli girmagine ýol berib,haýatymyzy doly Onuň ellerine tapşyraýlyň.Uns etsek şägirdlik hakynda kitaplar oran kem ýazylan.Esasan bu hakda wagzlar kem eşidýas.Iň gynançlysy sonky wagtlarda ýerli jemagatda janly ,ösüp barýan şagirdlikni,ondan hem kem uçratmak mumkin.

Eziz radio diňleýji doganlar,häzirki günde şeýle wakalar hem bolup dur -eger kimdir birine bir jemagatda çöpan bolup hyzmat etmegi teklip etseniz-näçe aýlyk berýanyz diyip soraýan doganlarymyz hem tapylýar.Dogry her bir insan zähmeti uçin hak almagy gerek.Men buny dogry kabul edýan.Ýone käbir wagtlarda aýlygymyň mykdaryny goteriň diyip talap edaýnler hem bar.

Meniň pikrimçe: Hudaýyň onunde insan öz ýüregini näçe dogry etse,Atamyz şonça merhemet berýar. Rebimiziň haçdäky ölümini pula satyn almak mumkinmi?Esasan-da häzirki biziň ýagdaýda çöpan başga ýerde işlap pul tapmagy kop meseleleri çözýar.Elbetde,bu men öýlanymçe aňsat däl.Ýone heme zadyň alajy bar.Ezizler ýenede radio tolkunlary arkaly duşuşýynçenli hoş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top