3:37

Isanyň beýik gurbanlygy

MP3

Salam hormatly radio dinleji moştaklar. Siz bilen ýene radio arkaly düşüşyp
duranymyzdan Hudaýya şukurler bolsyn. «Biz bu isleg boýünça,Isa Mesihiň
bedeniniň ähli zat uçin bir gezekde gurban edilmegi arkaly mukaddes
edildik”. Ewreýlere 10:10

Isa Mesih hemma eterli kämil amaly bilen imanlylarny ynanç we
kepillendirme bilen üpjün etdi.Ine şol beýik hyzmaty uçin Rebbimize
minnetdars. «Rebbim, biz uçin Özüňi gurban edip,bizni günalerden azat edeniň
uçin minnetars.Seniň söýgiň çäksizdir. Sensiz hiç zat edip bilmaýrs. Saňa
şükur edýas».

Biz Seniň söýgiňiň nähilli giň,uzun,belent we çuňňurdygyna doly düşünip
alaýliň,buny aňlamagymyza diňe Sen bizlere ýardam berip bilýaň”.Aşakda
görkezilen aýatlarda Rebbimiz Isa Mesihyň kimdigini doly beýan edýar
diýsek hem bolýar.Luka 1:26-38: Luka 2:21-40 aýatlarynda.

Mukaddes Kitabyň her bir gollanmasynda her bir
gahryman,perişdeler,çopanlar,Şumyn,Hanna,Ýohanna,Isa Mesihni we Onuň
hyzmatyny ajaýyp teswirlep berenler.Bu edilen welilikler Rebbimiz Isanyň
geljekdeki ölümi we gaýtaldan dirilişine degişli edilen bir belgidi.

Eger Rebbimiz Isa haça çüýlenmän we gaýta direlmända göz önünuze getiriň
gelejek nahilli bolordy? Kyýamat güni nahilli bolordy? Jennet nahilli
bolordy?Elbettde bulary göz onüne getirmek biraz kyn. Sebäbi haziryň özünde
dünýada şeýle bir tertipsizlik we nejis hereketler gun saýyn aşyp barýar.
Bundan başga ynsanieýtiň günaleri bagyşlanman bolordy.

Günä dolup däşan ynsanlar bolsa hiç zatdan gaýtmaslygy her birimize gowy
mälim.Hudaý şükur Rebbimiz Isa Mesihyň biz ynsanlaryň eden günaleri uçin
öleni we gaýta dirileniniň hakykatlygy imanymyzy we umytlarymyzy ýenede
berkleşdirýar. “Siz biwagtlar eden pis işleriňiz sebäpli pikriňizde
Hudaýydan üznediňiz ,Oňa düşmandyňyz.

Indi bolsa Hudaý sizi Öz hüzürynda mukaddes,müýnsuz hem aýypsyz etmek
uçin,Mesihiň bedeniniň ölümi arkaly Özi bilen ýaraşdyrdy.”-diyip ýazylan
Kolosiýalyklara hatynyň 1:21-22 aýatlarynda.Hudaýymyza,Rebbimiz Isa Mesih
uçin näçe minnetdarlyk aýtsak hem az.Çunki diňe Ol biziň asmana barmagymyz
uçin yol taýynlap bilýar.

Eý Taňrym,bizi synap gör,ýüregimizi bilip al!Bizi barlap hyýallarymyzy
öwrenip çyk! Gör yolumuzda bir öýke barmyka? Ebediýet yoluna bizi ugrukdyr!
Sen biziň günaleimizi bagyşlanyň uçin biz Saňa minnetdarys. Höş sag aman
boluňlar!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top