4:08

Ruhyý haýaty ösdürmek

MP3

“Men Ýakubyň nesillerinden ýüzüni gizleýän Rebbe intizar, Oňa umyt baglaryn. “(Işaýa 8:17)

Siz nahili duýgulary başynyzdan geçirýanynyza seretman Hudaý hakykyý. Heme zat ýerbe-ýer,haýat asuda gideninde Hudaýa minnetdar bolmak oran aňsat.Ema haýat hemişe hem şatlykdan ybarat däl.Kyn ýgdaýa düşup galanynyzda Hudaýa nadip minnetdarlyk aýdýanyz?Hudaý sizden daşlaşan ýaly duýulan wagtda näme edýanyz?Hakykyý minetdarlyk we sajde etmek her hili ýagdaýlarda,synaglarda,azaplarda we hatta Hudaý daşlaşan ýaly duýulýan ýagdaýda hem dowam edwerýar. Dostlyk koplanç aýrylykda synalýar.Hudaý bilen dost aragatnaşygynda hem hemişe Oňa ýakynlygymyzy duýmaýas.Hudaý siziň Özi bilen dostlygyny berkleşdirmek uçin Özüni sizden daşlaştyryp synap gorýar.

Bunuň ýaly ýagdaýlarda siz tä Hudaý sizi taşlap goýan ýaly,tä Ol sizden oran daş ýaly duýanyz.Ýüreginizde sowuk gyş höküm sürýan ýaly bolýar.

Isa Mesihden başga Dawud hem Hudaý bilen oran ýakyn aragatnaşykda bolan bolsa gerek,çunki Hudaý ony “göwnümdäki ýaly adam” diyip aýdan.

Ema Dawud hem Hudaý ondan daşlaşany uçin:” Ýa Reb, haçana çenli maňa nazar saljak däl?Sen meni baky unudaýjakmy?Haçana çenli gizlejek menden ýüzüňi? Diyip nalyş eden.Imanly hali imanda täze dogulan çaga bolanynda Hudaý oňa her durli ýolar bilen alada edýar.Täze imanly Onuň bardygyny bilmegi uçin onuň ybadatlaryna jogap berýar.Ema imanda öseniniz boýunça Hudaý sizi “kükrek aýraýar”,ýagny hemişe hem dine öz bahbidini gözleýän ybadatlarynyza jogap berman goýar.Huda her ýerde bar.Ol öz bardygyny iki hil usulda görkezýar.

Birinjisi fakt,ikimjisi duýgy görünişinde.Siz onuň bardygyny duýmasanyz hem Ol hemişe siz bilen bile.Ol duýmagynyzy däl Oňa ynanmagynyzy halaýar.Haýatynyzda nämeler bolýanyny bilman ýagdaýynyzda we Hudaý ybadatlarynyzya jogap berman wagtlarynda Ony nadip şohratlandyrýanyz?Gözleriniz ýaşa doly bolan wagtlarda nadip Isa dykgatynyzy garatyp bilýanyz? Hudaýa özünizi nahili dyýanynyzy aýdyň.Ýüreginizdakileri Hudaý dökuň.Ýüreginizi boşatyň .Aýup hem şonuň ýaly edendi:” OL;Men indi umsum durup bilmeýan.Men oran gaharlanýan we gazaplanýan.Men geplemesem bolmaýar”-diendi.Hudaý siziň gazaplarynyzy,şübhelerinizi,ýüreginizdäki bulam-bujurlary kabul edýar.

Hudaýyň kimdigine-Onuň özgermeýan tebigadyna unsinizi garatyň.Haýatynyzda bolýan ýagdaýlara seretman dykgatynyzy Hudaýyň özgermeýan tebigadyna garatyň.Hudaý hakynda bilenlerinizi ýene bir gezek ýada salyň.Ol ýagşy.Ol meni söýar.Ol meni taşlap goýmaýar,haýtymda nämeler bolýanyny Ol bilýar.Ol mana alada edýar,meniň haýatymda Onuň ajaýyp maksaty bar.Siz şol hakykatlary özünize ýatlatsanyz änçeme ýenileşýanyz.Ol Öz wadalaryny berjaý edişine ynanyň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top