3:44

Hudaýyň söýgisi

MP3

Salam eziz radio dinleýjiler. «Hudaý söýgidir” diyen gepler söýginiň Hudaý
hasiýetlerinin biri ekenini bildirýar.Söýgi-bu Hudaý hakynda aýtmaly bolan
nahillidir hakykat,ýone ol Hudaý bolup bilmeýar.Bu
“mukaddeslik”,”adalatlyk”,”sadyklyk” we “hakykat, sözleri ýaly Hudaýyň
aýrylmaýan barlygynyň görkeziýjilerden biridir.

Hudaý özgermeýan bolany uçin,Ol hemişe Özüne mynasyplyk ýagdaýda hereket
edýar we Hudaý ekätäk barlyk bolany uçin Ol Öz häsiýetlerinden birini
ikkinçisinden peýdalanmagy uçin hiç haçan bikär etmeýar.Hudaýyň başga
häsietlerini öwrenmak döwamynda biz Onuň söýgisi hakynda kop zatlary bilib
almagymyz mumkin.

Meselen Hudaý Öz-özünden bar bolany uçin Onuň söýgisi başlangyja eýe
däl.Hudaý ebediý bolanlygy uçin Onuň söýgisiniň ahyry ýok.Hudaý çäksiz
bolandygy uçin Onuň söýgisi çäk bilmeýar.Hudaý mukaddes bolandygy sebäpli
Onuň söýgisi bary nogsansyz päkizaligiň gymmatydyr.Hudaý beýik bolany
sebäpli Onuň söýgisi çäksiz derejede ullakandyr,bu biz şatlyga doly
umsuzlyk bilen garşysynda dyz egip we oňuň ýanynda iň beýik dilewarlyk
oňaýsyzlyk hemde utanmaklyk bilen yza çekilýan duýpsiz, kenarsyz
deňizdir.
Näme bolonda hem eger biz Hudaýi bilsek we başgalara özümuz bilen zatlar
hakynda gepleb bermagi islesek biz Hudaýyň söýgisi hakynda geplamagimiz
gerek.Hemme mesihylar şonuň ýaly etmaga hereket edip görenler,ýone buny iň
ýokary derejede amala aşyrmak hiç kimiň elinden gelman.Haýrly iş we
gyzyklanma höwes dorediýji bu mowzugy dogry beýan etmek uçin eden
hereketlerim çaganyň gökdäki ýyldyzy tutmaga çalyşýanyndan artyk zat däl.
Şeýle bolsada ýyldyza el uzatan ýagdaýda çaga töwerekdagileriň unsini
ýyldyza çekýar we hatta oňy görmek uçin haýsy tarapa seretmegi gerekdigini
olara görkezmegi hem mumkin.Men öz ýaregimi beýiklikde nur seçip duran
Hudaýyň söýgisi tarapa çeken wagtymda belki bu söýgi hakynda oň bilman
kimdir biri hem asmana sereder we onda umyt uçguny peýda bolor.Söýginiň
näme ekenini biz bilmeýas we belki hiç haçan bilib hem bilmeris hem.
Ýone biz onuň nadip görünýanyny bilmegimiz mumkin we şonuň özi biz uçin
ýeterlidir.Ilki biz söýginiň ýagşy niýet görünişinde bolýanyny
görýas.Söýgi hemma gowulyk isleýar we hiç kime degerli ýamanlyk ýa-da
zalymlyk islemeýar.Bu resullerden Ýohanna geplerinden anyk görünup dur:”
Söýgüde gorky ýokdur. Kämilleşen söýgi gorkyny kowup
çykarýandyr…”(!Ýohanna 4:18) .
Ezizler egerde siziň soraglaryňyz ýa-da pikirleriniz bolsa olary biziň
elektron saýtymyza ýollaň ýa-da bolmasa saýtymyza girip habar
galdyryň. Rebbimiz Söýgisi size ýar bolsun. Höş sag-aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top