3:00

Ruhlandyrma

MP3

Salam eziz doganlar.Siz bilen mowzuklarymyz arkaly duşuşup duranymyzdan oran begýanaýris.Geliň eziz doganlar Ýohanna hatynyň 14 bap 26 aýatyny okap goraýliň:

“Atanyň Meniň adymdan iberjek Hemaýatçysy, ýagny Mukaddes Ruh size ähli zady öwreder. Meniň size aýdan ähli sözlerimi ýadyňyza salar. “

Şu aýat arkaly biz her hilli guýç-gudrat,bagyşlaýyş we söýgi hakda Hudaýyň Özi her birimize hemişe ýatlatyp durýanyny aňlaýas.Her hilli kömegi Hudaýdan garaşmagymyz makuldir.Päk kişiniň ybadaty hiç haçan jogapsyz galmaýar.

Ezizler eger ýakynlarynyzdan bir kişi uçin ybadatda bolsanyz,Hudaý elbettde,nahilli ýol tutmagynyz gerekdigini we şu doganynyza nahilli ýardam gerekdigi dogrusynda elbettde nahillidir bir pikr ýada danalyk berýar.Elbettde şu nahillidir meseleni bir özüniz çözmeginiz kyn.

Şonuň uçin,eger başgalara aýtmagyň mumkinçiligi bolsa,elbettde başga tejribeli we iň möhümy,ynançly ýolbaşçylar bilen hem maslahatlaşyp görmeginiz mumkin.Hemme ýolbaşçylarda hem durli hil meseleler bolup duryşy anyk.

Bir-birimiz bilen söhbetleşmek arkaly we tejribe almaşmak arkaly kop zady we iň möhümy,meseleleri çözmagiň usullaryny bir-birimizden öwrenýas.Koplanç topar ýolbaşçylarynyň özlerinede kimdendir ruhlandyrma gerek bolýar.

Çunki häzirki gündeki şertleri ýagdaýlary hasapa alýan bolsak,her bir mesihyý dogan uçin kimdendir ruhlandyrma almak oran möhüm.Kimlerdir siz hakynyzda erbet pikrler,dürli myş-myşlar ýaýratýan bolsa,asla düşkunlige düşmaň.Özüniz hakynyzda başgalardan sorap göruň.

Iň möhümy,häzirki dilde aýdýan bolsak,özünizi skaner edip barlap göruň.Hiç haçan ellerinizi düşürip,boldy,indi men hiç zada ýaramaýan we hiç zat edip bilmeýan diyip alada etmaň.

Tersine Hudaýa minnetdarlyk bildirip.öz saýlan ýolunyzda ýene dowam edweriň.Ýone şu saýlan ýolunyz dogry ekenine özüniz ynanyp biliň.Hemişe hüşgär boluň.Şeýtan hemişe özünuň oklaryny hataryň başynda gelýan doganlara garatyp atýar.

Hudaý her birimizi goraýar.Ezizler şonuň bilen bugunki mowzugymyz öz sönüna ýetdi.Ýene mowzuklarymyz arkaly duşuşýinçenli hoş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top