3:47

Ýaman gunler

MP3

Salam. Hudaý bizleri ýaman günler gelişi hakynda öňünden duýdurýar: «Şo
sebäpdän ýaman günde garşylyk görkezib bilmegiňiz uçin Hudaýyň
ýaraglaryny göteriňler, goý butin telekeçilik bilen iş tütup ýeriňizde berk
durup biliňler.» Ynha şol günlere taýyn bolmagymyz uçin Hudaýy bizi
onünden düýdirýar.Näme uçin ýaman günler gelmagi hakynda aýdylýanyny
bilýaňyzmy? Ýaman günler gelişinyň esasan uç sebäbi bar: Çunki biz şeýtan
hökümrowanlyk edýan dünýada ýaşaýas. Gazana ýakyn barsaň gurum degmesden
alaji yok. Hüşgär we oýa boluňlar,çunki düşmanyňyz şeýtan arlap düran
arslan ýaly kimidyr ýwdyp köýbermäk uçin izarlap ýör diydi Mukaddes Kitab.

Ýaman günler gelmäginyň ikkinçi sebäbi-Hudaý bizi Asman Patşälygyna
taýarlaýar. Buniň uçin bizde ryhyň netijeleri bir şekile gelmagi gerek
Mukaddes Ruhuň miweleri bolsa
şulardyr:söýgi,şatlyk,parahatlyk,sabrlylyk,mähribanlyk,ýagşylyk,sadyklyk,ýmş
aklyk,özüne erk edip bilmeklik.Bu zatlara garşy çykýan kanun
ýokdyr (Galatiýalyklara 5:22-23) Olar diňe azaplar wagtynda şekilanýar. Bizler
uzak çydam bermek uçin ýa-da kanagat etmek uçin ýagdaý döremese nahilli
uzak çydam ýa-da kanagat etmägi öwrenmägimiz mimkin? Polat otda nähilli
taplansa biziň hem terbiýemiz azaplar arkaly kämilleşýar.

Bizi Isa Mesihdäki Özünuň ebediý şohratyna çaryrýan Hudaý hemme
merhemetleriň Hudaýdyr. Gyska bir müddet azap çekkäninizdeň soň Onuň Özi
sizleri maksatyňyza etirýar,güýçli-gudratly,çydamly we durnukly edip
göýar.” Hatt-da Isa Mesih hem azaplar arkaly kämil bolan,bizler bolsa Onuň
artyndan barmaga çagyrylandyrys.Hudaý köp ögüllary beýiklige etişdirjek
bolup olaryň nejat esasçysy –Isany hem azaplar arkaly kämillige etirmägi
munasyp gördi.”Olar:” çydap bilýas”-diyip jogap berdiler.Isa olara didi:”
Siz Meniň içjek käsämden içersiňiz.Meniň hasratyma çümdurilersiňiz”(Mark
10:39)

Köpçilik Isa Mesihi kabul edensoň Hudaýyň penasyna girýas,indi haýatymyzda
erbetçilik waka bolmaýar diyip öýlaýar..Emma Hudaý bizi haýatymyzda agyr
günler gelmasligini kepillendirmaýar,belki agyr günler gelende olordan
oňaýly alyp çikmägy kepillentirýar.Eger ýaman günler gelýan bolsa onda
haýatymyz imansyzlarnikinden näme bilen tapowutlanýar? Imanlylara azaply
günlerde Rebbimiz ýanlarynda bolmagy we olory her hilli bahtsyzlykdan alyp
çikmagyna kepillendirýar. Mukaddes Kitabda şeýle diýilýar: «Ol Meni
çagyranda jogap berýan. Gaýgyly günlerinde ol bilen bille bolýan.” Hudaýyň
bu wadalary bize ganat we umyt bagyşlaýar.Umyt we maksatyňyzy unutmaň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top