3:30

Aragatnaşyk

MP3

Salam eziz doganlar siz bilen sag aman düşüşup duranymyzdan oran şat.Ezizler aragatnaşyk möhüm diymegiň özi ýeterli däl.

Biz buny olara wagt gitirmek arkaly subut etmegimiz gerek.Diňe sözleriň gadry ýokdir.” Eziz balalar, hakyky söýgimizi ýöne bir gury gep bilen däl-de, iş ýüzünde amal bilen görkezeliň. “diyip ýazylan Ýohananyň 1-ji haty 3 bap 18 aýatynda).

Aragatnaşyklar wagt we guýç talap edýar we söýgini harplar bilen aýtmagyň iň ýagşy ýoly hem wagtydyr.Söýginiň esasy biz näme öýlamagymyz,ýada näme berjaý edişimniz ýada başgalar uçin näme üýpçin edişimiz däl,bz özümizi näçe bagş etmegimizdir.

Esasan erkekler buny düşünmeýarlar.Kopçilik maňa şeýle diyar:”Men çagalarymy we aýalymy düşünmeýan.Men olor islän bary zady taýyn edýan,bundanam başga näme isleýarlar?” Olor seni isleýarlar,eziz dostum!

Seniň gözleriň,gulaklaryň,wagtyň.unsiň,barlygyň,dykgatyňy isleýarler.Hiç zat bunuň ýerini basyp bilmeýar.Söýginiň iň isleýan zady bu dür ýada güller ýada şokolad däl.

Bu üns-dykgatdir.Söýgi başga kişä şeýle bir üns berýar,siz şol wagt özünizi ýatdan çykarýanyz.Uns şeýle diydi:Men saňa iň gadrly bolan mülkim-wagtymy berjek”Haçan wagt aýryp bilseniz,siz gurbanlyk edýan bolýanyz we gurbanlyk söýginiň häsiýetidir.

Rebbimiz Isa Mesih buny şeýle : “Mesih ýaly söýüp ýaşaň. Ol bizi söýüp, Hudaýa ýakymly ysly sadaka hem gurbanlyk hökmünde biziň üçin janyny gurban etdi”(Efeslilere 5:2).

Siz söýman berip bilýanyz,emma siz berman söýup bilmersiniz.” Hudaý dünýäni örän söýendigi sebäpli Özüniň ýeke-täk Ogluny berdi. “(Ýohanna 3:16).Soýgi başga kişi uçin oňaýlylyk,maksat,howsyzlyk,pul, kuwwat, ýada wagtdan geçmagi bildirýar.

Söýgi möhüm bolany uçin hem,bu iň ýokary wezipedir.Mukaddes Kitap buňa gaýta we gaýta nygtaýar.Onda şeýle diylýar: “Şoňa görä-de, heniz wagtymyz barka, hemmelere, aýratyn-da imandaky doganlarymyza ýagşylyk edeliň.”(Galatiýallara 6:10) ” Her bir pursatdan degerli netije çykaryň, sebäbi bu ýaramaz döwürdir. “(Efeslilere 5:6).

“Eliňden gelýärkä,mätäçlerden ýardamyňy aýama.”(Suleýman pähimleri 3:27).Şonuň bilen eziz doganlar mowzugymyz öz sönüna ýetdi.Hoş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top