3:44

Maksatny aniklaşdyrmak

MP3

Assalomu Alaykum! Sizleriň öran köp niýet, arzuwlaryňiz bar? Şeylemi?
Töweregimizde köp kişileryň yreklery arzuw, höwes, isleg, niyetlere doly.
Köp zatlary islayan zamandaşlarymyz hem kop. Egerde ölardan name
islyarsiniz diyb sörasaňiz: “Sagdyn, bahtly. Baý” diyib jogap beryarlar.
Bü her bir adamyň islegy.Egerde hemme adamlar şöny näme uçin onda az
adamlar sagdyn, bahtly we bay döwletly bölüp yaşamayrlar? Bunyň sebäpy
nämede? Biz her gün özimiz yada töweregdaky adamlardan: “Men tiz ara şol
işy etsem gerek”, “Bu işy etmaga hereket etmely” yada “Huday hahlasa öny
etjek büny etjek” deyan geplery eşityas.

Ýkarda “ Sagdýn, bahtly we bay “ bölmag islegy bü öran umumy aydlan
isleg. Geliň siz bilen “bay bölmag” düşünjesyny görib çikyas. Meselen
adam öziny bay hasablamagy uçin näçe pul tapmaly? Häzirky tapyaninan ikki-
uç esse artykmy? Yada ön bereber köpmy? Bay bölmany islayan adam
haşamatly öýde yaşamagy owadan maşina sürmegy halayar. Hazirkidan ikki-uç
esse pul köprak tapanda-da bu zatlara ýetmek bölonok. Şöninň uçin
häzirkiden 10 esse yada öndan-da köprek pül tapmak gerek. Köp adamlar bay
bölmagy islayarlar?yöne ölaryň içinden diňe kemçiligi aslynda nämeny we
näme uçin islyandygyny bilyarlar.Egerde siz bir nämeny isleseňiz bü barada
jikme-jikliklerineçe anyk bilmely bölorsyňiz.

Meselen bir adam maşin almagy islyar. “Maşina almany islyan deymany özi
eterly dal” Oňyň maşina almag islegy bölsa :maşinany markasy, görünuşy,
renkyny anyk bilmely.Diňe şönda önüň akly bir zatda jemlenib bir pikre
gelyar. Bir zady islemagyň özi eterli dal. Bu bilen bilelikde anyk
maksadyna goşmaça ynsan näme uçin ol şü zady islyandygyny ,maksatyna etmek
öňa nähilly haýyr getryandygyny bilmegi möhüm. Töweregimizdaky adamlar
ayniksa yaşlar öz arzüw, maksatlaty we islegleryna etişmeg uçin anyk
bir ähmiýetly hereket edmyandygy sebäply haytda hiç zat gazanyb
bilmyalar.Söň olar öz betbagtçylygynda başka adamlary, öz ene-atasyny,
mugallymlaryny, aýyplamaga mümkin bölan barçasyny aýyblyar.Aslynda eger
adam näme zat islese şöňa yada öndan-da köpragyna etyşmegy mümkin.

Yöne büniň uçin ol näme islyanyny hökman anyk bilmely.Bir zada etyşmeg
uçin öňda ilki anyk maksat bölmaly. Adam öňun geljegy uçin näme eýe
bolmagyny anyklab we şu zat öňa haçan gerekdygyny kesgitlemely we şöna
çalt etyşmaga hereket etmely.Meselen siz heptanyň sönunaça bir gözlan işi
gutarmaly bölsaňiz butin hayalyňyz şol işde bolyar. Şöl işi belli bir
wagtda gütarynça siz dinim bilman teleýizor gormyaniz ya-da başka
işlerynyzy etmanyz. Gözleseniz heptanyn sönunda siz bu işny gytaryanyz. Siz
hereket edyan maksat hem şeyle tertib bilen işlayar. Hemme ünsyňyzy
hereketlerynyzy isleglerynyzy öňuňize goyan maksatynyza ibermely şönda
siz öna erişanyz.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top