4:24

Ösýan harakter

MP3

«Senden beýik millet ýaradyp,Men seni ýalkaryn,(Gelip çykyş 12:2).

Salam Mukkades Kitapda Hudaý bilen ýakyn aragatnaşykda bolan şahslaryň haýatyny görseniz,her birine Hudaý aýratyn bir tabşyryk beren.Ybrahym paýgemberiň tabşyrygy halklaryň atasy bolmakdy,Musa bolsa Hudaý Ysraýyl halkymy Müsrdaki gullykdan alyp çykyp gitmek işini  ýüklän.Bu işlerin barysy oran ähimiýetli we ulakan işler bolan.Hudaý Ybrahym paýgember arkaly Öz halkyny ýaratmakçydy.Ol makstyny Ybrahymdan syr tutmady.”Senden  beýik millet ýaradyp,Hemme halklar senden bereket, tapýar”-diydi Hudaý.Ybrahym buňa ýanandy.Şol ýnanç bilen Hudaýa eýerdi.Yone ynsanyý pikr edýan bolsak Hudaý ony ene-atasy ýaşaýan ýerden çykaryp alyp Kenan yurdyna alyp gelen bolsa hem perzentden derek ýokdy.Olor oran kop garaşdy.

Hudaý Ybrahyma ogyl wada edeninde Ybrahym takmynan 75 ýaşdady.Bir perzentne  25 ýyl garaşmak mumkinmi? Bu gunki günde kop maşgalalar 2-3 ýyl kop barsa 5 ýyl içinde perzentli bolup bilmeseler aýrylyşyp gidýalar.Ynsaniyet perzent gormek islegi bilen ýaşaýar.Ybrahymda bu isleg ýene hem koprak bolan.Yone Hudaý 25 ýyl garaşmana karar etdi.Çunki ol Ybrahymdan beýik halk ýaradmakçydy.Ybrahymny iň gowy ymanly ata bolmagyna taýyrlady.Eger ata gowy imanly bolsa çaga hem gowy imanly bolýar. Bu hasiýet atanyň nesilinede geçýar.Hudaý oňa ýnanýanOnuň buýruklaryny gurrunsiz berjaý edýan  halk ýaratmak uçin Ybrahym paýgemberiň harakterini 25 ýyl dowamynda şekillentirdi.Hudaý hakdy.25 ýyl ömri bikar gitmandir Ol Hudaýa gürrüňsiz  ynanýan, tabun boldy.

Hudaý Ybrahyma “Ogluňy maňa gyrban et”-diyeninde hem Ybrahym Hudaýa  tabun boldy.Şonuň ýaly gudratly we gowy Hudaý maňa ýamanlygy  etmeýar diyip ynandy.Bunuň ýaly ýnança eýe bolmak kyn.Ýa-da bolmas Dawud paýgemberi ýatlaň,Hudaý ony Şomuil paýgember arkaly Şowuldan soň bolýan şä edip taýynlanynda Dawud ýetginjekdi.Ol maşgalasynda, göze ilmeýän iň kiçisidi.Nadip şol  göze ilmeýän ýetginjek,şä bolmagy mumkin.Emma sonky 10-15 ýyl içinde Hudaý onuň harakterini şekillentirdi.Oňa nahilli wezipe taýyn edileni mälim,indi şol wezipe uçin oglanjygyn harakterini  ösdirmek Hudaýyň elindedi.Hudaý şol 10-15 ýyl içinde Dawudy adyý  göze ilmeýän we ejiz oglondan Hudaý ýnanýan,mähriban, başarjaň , paýhasly we halkyny gorab bilýan gýüçli esgere öwürdi.

Şol wagtda kiçi we arzymaýan harakter bilen şä bolmagy Dawuda ynanyp tapşyryp bolmasdyj. Hudaý taýarlaýan ulakan iş uçin ulakan we beýik harakter zerurdy. Şonuň uçin hem Hudaý sonky ýyllar içinde Dawudyň harakterini östirdi. Ony şä bolmagyna taýynlandy.Ybrahym paýgember bilen hem şonuň ýaly bolan.Kop halklaryň atasy bolmak uçin Ybrahym paýgemberiň kiçi harakterini Hudaý oňa taýyn eden işe laýyk bolmagy uçin östirmagi gerekdi. Siziň haýatynyzda hem Hudaýyň maksaty bar. Hudaýyň işleri hakynda bilmagi isleseniz biziň saýtymyz size höwes bilen ýardam berýar baş üstüne.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top