3:40

Diňi erkekler uçin

MP3

Salam hormatly radio diňleýji dostlar.Ýene efirde siz uçin berilip barýan gepleşiklerimizden biri.Bugunki mowzugymyzy hem diňe erkekler uçin bagş edýas. Erkekleri maşgalanyň başçysy ekeni bize öňden mälim.Erkekleriň jogapkärliginde bolsa koplap wezipeler ýatyr.Meselen maşgalasyny ekläp saklamakdan tä çagalarynyň terbiýesineçenli bolan jogapkärli wezipeleridir.Häzirki günde koplap maşgalalarda hem ata hem ene işlemagine dogry gelýar.Bunuň ýaly ene atalar hemişe wagt et,meslikden şikaýat edýarlar/Iş wagty gutarandan soň olor heç zada etişmýandyklaryny aýdyp nalyş edýarler.

Esasan çagalara hiç hilli üns berip bilmanlerini aýdyp geçip giden gunden gýnanýarlar.Wagtnyň ýetişmesligi butin dünýada düşuşýan bir hassalyk diysek hem bolýar.Eger şonuň ýaly ene-atalara biräz wagt berip islan işiňizi amala aşyryň diysek,olor şeýle mumkinçiligi özleriniň şahsyý işlerini berjaý etmaga garatýan ekenler.Beýle maglumady maşgalalary öwrenýan dostlarymyz özleriniň tejribelerinde synlap gorene ekenler.Hormatly erkekler bugunki gepleşigimiz size bagyşlanany uçin size käbir maslahatlarymyzy aýdyp geçýas.Birinjiden her birimiz her bir pursatdan peýdaly ulanyp bilmegimiz gerek.

Maşgala agzalaryňyz bilen aragatnaşygyňyz ýagşy bolmagy mumkin.Ýone olor bilen billelikde geçirýan wagtynyz olor uçin gadyrlydyr/Işden gaýtandan soň elbettde maşgala agzalarynyz bilen söhbetleşiň/Esasan aýalynyz bilen söşhetlaşmagi ýatdan çykarmaň.Bir heptede bir gezek ýada mumkinçiliginiz çäklenen bolsa bir aýda bir gezek bolsa hem aýalynyz bilen billelikde bir ýere baryp bille naharlanyp ýürekden söhbetleşiň.Onuň göwnündki derdlerini bilmaga, oňy gýynaýan meseleleri bolsa ýardam bermaga hereket ediň.Bunuň ýaly söhbetleşmek uçin naharlamaga barmak şert däl park ýada kinoä barsaňyz hem bolýar.Indi bir möhüm sorag peýda bolýar.Çagalary kim bilen galdyrmak gerek?

Eger mumkinçilik bolsa garry ejesine galdyran gowy.Ýada bir tanyşlaryňyzdan haýyşt etmeginiz mumkin.Pikrimizçe käwagtlar çagalarynyz bilen hem şonuň ýaly düşuşyklar edip dursanyz hem peýdaly bolýar.Beýle düşüşyklar barypbaryp sizi maşgalaňyz we çagalaryňyz bilen ýakynlaşdyrýar.Olora bolan söýginiz aşyp barýar.Elbettde şoňa meňzeş işleri erkek kişi teşkilleşireni makul.Bu bolsa siziň maşgalanyz onündäki wezipelerinizi berjaý edýanyňyzy bildirýar.Hormatly erkekler eger siz maşgalanyzy ýenede berk bolmagyny isleseniz bugunki maslahatlarymyz siz uçin peýdaly bolýar.Hormatly maşgala başlyklary şeýdip bugun siz uçin bagşlanan gepleşigimiz öz sönüna etdi.Iniki gepleşiklerimizeçenli düşuşýnçenli höş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top