4:28

Huday hemişe hereketde

MP3

Salam.Mukaddes Kitabda ýazylyşy boýunça, «Dogry adam yok,ýok ýekke biri-
de”(Rim:3:10-11). «Eger Meni iberen Atanyň Özi getirmese, hiç kim Maňa gelip
bilmez. (Ýhanna 6:44)

Eger Siz Hudaýi bilseňiz,Mesih hakyndaky höşhabary eşiten bolsaňyz,diýmek
Hudaý bugun siziň haýatyňyzda işleýar. Hudaý hiç haçan irkilmän,irkilmaýar
hem.Hudaýa inanan ymanlylaryn iň ulakan hatasy ,olor Hudaý bilen bolan
aragatnaşyga intizar bolup ,Oňa topulän ýagdaýda,Hudaý oloryň haýatlarynda
işlaýanyny düýmýarlar.Eger siz hem öz haýatynyzda ine şonuň ýaly ýagdaýi
başyňyzda geçirýan bolsanyz onda bugunki söhbetimiz Hudaýi sizin
haýatynyzda işlaýanyny görkezip berýan belgi bolup hyzmat edýar..

Hudaý siziň haýatynyzda işlaýan ýa-da işlemýanyny bilmek uçin Onuň Özüne
ybadat ediň.Onuň Ruhy ýüregiňizi doldürmagyny soraň.Mukaddes Ruh we Hudaýň
Sözi Hudaý haýatyňyzyň niresinde we haçan işleşini görkezip berýar.Siz bir
gezek Hudaý bilen äht düzenson,Hudaý siziň haýatyňyzda başlän işini
tamamlaýar. Onuň işi butin haýatyňyza etýar.Siz ony tüýs ýürekden düýup Ol
bilen ýakyn aragatnaşykda bolsaňyz Hudaý sizi bilmegini,Öz eradasyny siziň
haýatynyz arkaly ämala aşyrmagy we agyr pursatlarda size yol görkezýanyny
bilip alýaňyz.Siz Hudaýi öňler başyňyzdan geçirmän yollar bilen aňlap
başlýaňyz. Bu ýagdaýa sizi diňe Hudaý alyp gelip bilýar. Eger Hudaý sizi
Özüne ýakynlaştyrmagy islemese siz buny başaryp bilmýanyz.

Oraň köp ynsanlar Hudaý olary bir iş uçin saýlamagyny,çagyrylmagyny oran
hem halaýarlar.Yone Hudaý bilen söýgili aragatnaşykdan gaçmaga hereket
edýarlar.Hudaý bilen söýgili aragatnaşykda bolmak bu haýatymyzyň mazmuny.
Hudaý ynsanieti edil şol aragatnaşyk uçin ýaradan.Ynsan bolsa dürli
işlerini,meselelerini,wagty yokdygyny we ýene bir näçe meselelerini
görkezip Hudaý bilen ýakyn,dostluk aragatnaşykda bolmakdan gaçýar.Eger
Hudaý sizi ine şeýle araganaşyga çagyrýan bolsa, ýüreginizde Oňa
ýakynlaşmaga isleg döreýan bolsa,diýmek Onuň siz uçin möhüm maksaty bar.Ol
sizi Özüne ýakynlaşdyryp,siz bilen hakyký we şahsyý söýgili aragatnaşyk
guramakçy.Hudaý islän söýgili aragatnaşyk dogry bolonunda Ol siz uçin niýet
eden tapşyrygyny bermagini başlaýar.

Eger Hudaýyň bardygyny düýmaýan bolsanyz ýa-da bolmasa umumman Ol siz bilen
gyzykman goýdy,täşlap goýdy diyen pikirde bolsanyz Hudaý bilen ýakyn
aragatnaşyga köprak wagt aýrmagy başlan. Bilip bilmän eden günaleriniz uçin
bagyşlamagyny soran. Hiç bir günaniz bagyşlanman galyp
gitmasin. Yollaryňyzy dögrülamaga hereket ediň. Bugun oraň köp ymanlylar
Hudaý olary Öz hyzmatyna çagyrmagyna garaşýarlar.Jemagatlarda ymanlylar öz
ruhýi zehinleriny açmaklary gerek diyip öwretilýar. Eger ynsan özünde ruhyý
zehininy tapyp bilmese,oran hem düşkunlige düşýar, gaharlanýar. Yone Hudaý
bilen bille dostlyk,söýgi aragatnaşyklaryny öturtsaňyz Ol size assa ýwwaş
özi goýan zehinlerini ýüze çykaryp başlaýar.Hudaýyň gözi bilen siz
özünuzdaki ukuplary hem tapyp alýaňyz.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top