4:49

Höwesjen

MP3

Salam. Hatyrany guýçli etmäkda hemme zady bilmege höwesjen bolmak mohüm
sebäp hasblanýar. Gözegçilik edip,adamlara töweregimizdaky wakalara
gyzyklansak aklymyzy işe salýars.Şonda bir nahillidyr peýdaly zady
ökänymyzda ýa-da eşitänimizda tiz gyzykyşymyz oýanýar. Aglaba kişiler
başkalaryň atlaryny ýatlab galmaga kynlanýarlar. Mesihiň şagirtleri
ekenik imandaşlarymyza hyzmatda ýa-da her guni düşüşýan ynsanlara hormat
görkezmägimiz zerurdigini düşunýars. Gerekli atlary ýatlab galmak uçin näme
etse bolýar? Pawlus bir jemagata hat ýazan wagty 26 kişiniň atyny dilä
alandy. Pawlus bu kişilere gyzykyş görkezäni diňe olaryň atlaryny dile
alanyndan däl,belki oloryň haýatyna degişli jikme-jikliklary aýdyp
geçeninden hem gorünýar/(Rim 16:3-16).
Kişi bilen ilk bar söhbetleşib,bir näçe gezek adyny aýdyp ona ýüzlenmäk
size şo adamyň adyny gowy ýatlab galmaga kömek berýar. Adyny daş
görnüşindaky özüne degişli aýratynlyk bilen baglamaga
ymtylyň.Ökänlarymyzy hem ýatda saklamak möhümdyr.Buniň uçin näme etmek
gerek? Gyzykmaly we ökänlarymyzy düşünmäk gerek.Okaýan maglumatlaryňyz
sizi gýzýklantyrsa,butin dykgatyňyz şonda bolýar.Eger haýalyňyz üns sowujy
pikirler bilen bend bolsa,ökänyňyzy ýatda saklab bilmünyz. Düşünmäk uçin
täze maglumady könesi bilen deňleştirib görüň. Özünuz uçin aşakdaky
söraglary beriň:” Haçan we nahilli ýagdaýlarda bu maglumatlary ulansam
bolýar? Başkalara kömek etmäk uçin bundan nahilli peýdalanmagym mumkin?”
Düşünmäk uçin aýratin sözleri dälda,jumleleri ökämäga hereket ediň, Buniň
ýaly yol tütsaňyz, metiniň manysyny tizrak düşünub alyb esasýy pikiri
tapýaňyz.
Gaýtalab ökamana wagt aýyryň. Netijede olary ýatlab galmak aňsat geçýar.
Tälim sahasyndaky spesialistlar gaýtalamak möhümdygyny bellýarlar.
Uniwersitet professory tarapyndan geçirilen bir barlaga görä maglumady
gaýtalamaga şol wagt bir minut aýyrylsa ýatda galýan maglumat mykdary ikki
barabarä aşyşy anyklandy. Şoniň uçin bir metinňi doly ýa-da ulakan bölegini
ökab bolonyňyz bilen esasyý pikrleri içiňizden gaýtalaň Täze maglumatny
nahilli edip öz sözleriňiz bilen aýdyp bermek hakynda oýlab görüň.Ökab
bolonson derrew gaýtalasaňyz alan bilimler hatyraňyzda uzak wagt saklanyb
galýar. Bir näçe gunden soň bilib alanlaryňyzy birine aýdyp bermak arkaly
maglumady gaýtalamaga hereket ediň.Bu mohüm pikirleri gowrak ýatda
galmagyna kömek berýar.Şo bilen bille başkalara hem peýda getirýar.
Möhüm zatlar üsinden pikirlenib göriň.Ökanlaryňyzy gaýtalamak we ony başka
birlerine aýdyp bermekden başka-da bilip alanlaryňyz ustinden pikir
ýoretiň. Mukaddes Kitabda ýazylyşynda gatnaşan Asaf we Dawud şeýle yol
tutanlar.Asaf şeýle sözleri aýdan:” Men Rebbiň edenlerini ýada salaryň
Seniň gadymy gudratlaryňy ýatlab geçerin. Ähli işleriň barada pikir ederiň
.Seniň beýik işleriň barada oýa bataryn.(Zebur 76:12,13) Şoňa meňseş pikiri
Dawud hem bildiren:”Düşegimde Seni ýatlan wagtymda gijäniň nobatynda”
“Gadymky günleri ýada salýaryn,Seniň ähli edenleriň barada oýa
batýryň”(Zebur 62:7: 142:5) Siz hem şoňuň ýaly edýan diyip aýdyp
bilýaňyzmy? Hudaýyň işleri,häsietleri we eradasy berjaý bolmagy dogrusunda
unsinizi bir ýere toplaň. Pikir etmakdan galan hatyralar bolsa ýüregiňiz
duýbindäky düýgylary görkezýar.(Zebur 118:16)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top