3:02

Haçdäky ölüm

MP3

Salam eziz doganlar.Siz eziz doganlarym bardygy uçin Hudaýydan minnetdaryn.Ezizler,şu zahmetimiz Rebbimizi şöhratlandyrmak uçin diysek,ýaňlyş bolmaýar.

Eziz doganlar,eger ýadynyzda bolsa,Rebbimiz Isa Mesih şähere girip gelýan wagtynda,halk tarapyndan şäälara munasyp bolan üns berildi.Ine şu täzelik butin şäher ilatyny lal galdyrdy.

Matta Höşhabarynyň 21 bap 5 aýatynda Zakariýanyň Rebbimiz Isa Mesihi Ierusalim şäherine girip gelişi hakdaky Köne Ähtdäky kitaplarynda getirilen welilikleriniň biri amala aşýanlygy hakda aýdyp geçen.

Mukaddes Kitapda Halasgär diňe bir öz ýakynlary tarapyndan satylyşy däl,belki naçe bahä satylandygy barada hem aýdyp geçen.Hali dürmuşa çykmadyk Baýtylahm şäherinden bolan gyzdan döguluşy gerek bolan Rebbimiz Isa Mesih bunuň ýaly wakalar bolup geçmegini oňünden bilerdi.

Şu orunda eziz doganlar,aýrym dostlarymyz uçin düşündirip geçýan.Siz,ezizler : näme uçin Isa Mesih hemme zady oňunden bilen bolsa,şeýle gudratly bolsa,hiç zadyň önüni almady diyip aýtmagynyz mumkin? Ahrym Hudaý Oňy ýer ýüzüne ibermaginiň esasyý sebäblerinden biri hem şondady.

Ol kimdir tarapyndan satylyşy we haça çüýlenip bary insanlaryň günaleri uçin Özüni gurban etmagi gerekdi.Ýene bir tarapyny aýdyp geçeýin.

Rebbimiz Isa Mesih hali haçda asylyp duran wagtynda Onuň üstinden gülip:eger Sen çyndan hem Hudaýyň Ogly bolsaň,Özüňe ýardam ber hany we haçdan aşak düş hany,diyip aýdylan gepler hem bolan.Elbettde,şeýtan Rebbimiz häçda näme uçin ölmegi gerekdigini hali düşünmandi.

Birdänika ol Rebbimiziň ölümi näme uçin bolmagyny düşünip ýetdi.Şonuň uçin hem şeýtan Rebbimiz Isa Mesihy näme edip bolsada haçdan diri düşürip almaga hereket edendi.Ýone Isa Mesih Hudaýyň aýdanlaryny soňunaçenli amala aşyrdy.

Ol haçda ölüp,butin insanlara gutulmak mumkinçiligini berdi.Eziz dostum,ine şu gutulmak uçin Hudaýyň önünde :”Ata,meni bagyşla,men hem Saňa garşy kop günä etdim.Isa ,meniň haýatyma gir we haýatymy dolantyr”-diyip aýdyň.

Hudaý hemişe her bir insanyň günalerini bagyşlamaga taýyn.Hormatly doganlat,eger biz bilen baglanmagy isleseniz biziň elektron poçtamyza hat ýollaň.Häziraçenli höş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top