3:05

Şägird ardtyrmak

MP3

Salam eziz doganlar.Siz eziz moştaklarymyz bilen ýene duşuşanymyzdan oran begenýaris.Ezizler,bugunki gundaki masihyý jemagatlarynyň,hatta kiçi öý toparlarynyň onündäki iň esasyý we oran möhüm bir wezipe bar.

Geliň eziz moştaklar,bugun edil şu wezipe hakda söhbetleşsek.Şu wezipe-şägirdlik wezipesidir.Bugunki gunde koplap jemagatlarda şägird taýarlamak işleri ýagşy ýola goýulan diyip aýtmagymyz mumkin.Ýone hemme jemagatlarda däl.

Ezizler,egerde masihiýlik tizrak dünýä ýaýramagyny islesek,elbettde buny her birimiz isleýas,koprak şägirdlik bilen meşgulanmak zerur eken.Her bir mesihyý dogan şägird artdyrmak hakda öwrenmagi gerek,şu bilen bille şägird artdyrmak hakda öwrenenlerini gunden gune öz haýatynda ýüze çykarmagy zerurdir.

Şägird artdyrmak diyeni-öz haýatyny,wagtyny we unsini şägird bilen bolýan aragatnaşyklara bagyşlap,ol uçin ybadat edip,onuň öýini,ýagdaýyny bilmekdir.Şu bilen bille oňa görelde bolmak,haýaty bilen gyzyklanmak,billelikde Hudaýa hyzmat etmek,mžhribanlyk bilen oňy mukaddes haýat geçirmage çagyrmak.

Ýone oňy dolandyrmak ýada özüne menzeş etmek gerek däl.Şägird artdyrmak-şeýle bir hakykatlary öwretmek ýada sapak geçmek hem däl.Bu hyzmata ýokarda aýdanymyzyň barysy girýar.Halypa öz şägirdi bilen düşüşşan wagtynda nämeler etmagi gerek?Geliň şu hakda hem käbir maglumatlary berib geçsek.

Halypa öz şägirdi bilen tiz-tiz duşuşup,ol bilen geçilýan mowzuklaryň her bir basgançagynda haýatyý mysallar bilen düşündirip barmagy oran zerurdir.Geçilen mowzuklary öz beýinisine ýerleşdiren şägird bolsa,hemişe barysyny öz haýtynda ulanmagy öwrenmegi ýagşy netije berýar.

Şägird artdyrmagyň özüne görä kyn we aňsat taraplary hem bar.Şonuň uçin halypa we şägird bir-biri bilen açyk gepleşip nämeler aňsat we düşünmagi kyn bolan meseleler hakda gepleşmekleri oran zerur.Olar özleriniň tapan kemçilikleri uçin bir-biri uçin ybadat etmekleri gerek.

Halypa hemişe ýagşy şägird taýarlamagym gerek diyen maksat bilen iş başlamagy gerek.Esasan şägird ikki zady bilip almagy gerek.Ýagny nadip Isada galmagy we nadip miwe bermegi.

Eziz doganlar şu orunda size Ýohanna hatynyň 15 bap 1-12 aýatynaçenli bolan ýerlerini okap çykmagynyzy islerdik.Şu aýatlar arkaly özünize kop ruhyý ýardam alýanyz diyip oýlaýas.Men bolsa şu ýerde mozugymyzy gutarýan.Höş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top