5:28

Näletleriň dürleri we gelip çykyşy

MP3

Hormatly dinlejiler biz önki gepleşigimisde nälet namedigi hakynda biraz
maglumat beriptik.Bugun bolsa näletleriň dürleri,oloryň gelip çykyşy we
olordan nadip halas bolmak mumkinligi hakynda söhbetleşýas. Häzir bolsa
näletleriň dürlerini diňlaň;
1) Ata-babalardan geçip gelýan näletler(ata-babalaryň günaleri
sebäpli.(Kanun taglimatlary 30:19) “Bu gün siziň önüňizde ýaşaýyş we
ölüm,alkyş we nälet goýandygyma size garşy şaýat bolmaga asmany we ýeri
çagyrýaryn.Ýaşaýyşy saýlaň,şonda sizin özüňiz hem ýaşarsyňyz,nesiliniz-de
ýaşar.” 2. Adamyň özi eden günaleri sebäpli gelen näletler oloryň köpisi
Mukaddes Kitabda ýazylan.Bular öz günamiz arkaly Hudaýyň bize beren
adalatly hökümi.(Kanun taglimatlary 11:26-28).”Seret,bu gün men siziň
önüňizde alkyş we nälet goýaryn.Hudaýyňyz Rebbiň bu günki meniň üstüm bilen
berýan buýruklaryna boýun egseňiz,alkyş alarsyňyz.Emma ňzüňize nätanyş
bolan başga hudaýlaryň yzyna eýeripHudaýyňyz Rebbiň bu günki meniň üstüm
bilen berýan buýruklaryndan ýüz öwrüp,olara boýun egmeseňiz,onda siz
näletlenersiniz.”.

3. Arassa däl işlere goşulyşmak(näletlenen zatlary öýe alyp gelmek,arassa
däl işler-däp-dessurler etmek). 4. Näletlenen ýerde ýa-da arassa däl ýa-da
näletlenen öýde ýaşaýş.5.Jadygöýlik näletler(näletlenen
sowgatlar,zatlar,haýwanlar,şahsyý geýim-gejimler).6. Hudaýya beren
wadasyny bözmak.7.Näletlenýan sözler: a). Başgalaryň bizlere aýdan
näletleýji sözleri.b). Bizleriň başgalara aýdan näletleýji sözlerimiz.w).
Bizleriň özümuze aýdan näletleýji sozlerimiz. Isleman ýagdaýda aýdylan
näletler: Sen samsyk, Sen gereksizsiň,Senden utanýan.Sen hiç zady
başarmaýaň.Näme uçin agaň ýaly bolup bilmaýaň.Senden ýigrenýan,ondan görä
öleniň gowdy.Sen hiç haçan özgermaýň,hemişe şo bolüşuň ýaly galýaň.
Näletleriň täsirilerini bozmak hakyndaky bellikler. Hudaýydan siz
näletlenen ýa-da siz nälet eden dürli hil usullary görkezmagi soraň.
Meselen:
-Başgalara aýdan näletleriňiz( pul berip başgany näletleş ýa-da näletlemek
uçin pul almak hem şona degişli)
— Öz-özüňize aýdan näletleriňiz(bilip ýa-da bilmesden)
— Öz çünaňiz netijesinde özünizi näletlenen ýaly düýmak(günäleriňize ykrar
boluň we şol günaler uçin toba ediň).

— Başgalar size garşy aýdan näletlerini güýjini ýitirmek.
Siz haýatyňyzdaky her hilli näleti yok etmek uçin näleti syndyrmak
ybadatyny ediň.1/Eger siz başka birini näletlemek uçin birine pul beren
bolsaňyz,ýa-da näletlemek uçin pul alan bolsaňyz,şol pul arkaly ryhyý
ýagdaýyň tebigyý ýagdaýa bolan täsirini bozmak hakynda ybadat etmagi
halamagyňyz gerek.
2. Eger siz başga birini(ýa-da öziňizi)näletlän bolsaňyz,nälet ornüna
bermegiňiz gerek bolan töleg bar ýa-da ýoklygyny Hudaýdan soraň.
3. Eger kimdir size garşy aýdan näletini bozýan bolsanyz Hudaýdan şol
näleti haýatyňyza täsir etmägine sebäp bolan günälerinizi görkezmagiňizi
soran.Hemde sizi näletlan kişini bagyşlaýyşynyz,ony hem näletlerden halas
etmaginiz uçin Hudaýdan ýardam soraň we Hudaýdan oňa bereket
soran.Näletleriň hukugyny bozup bolonson, zalym ruhlarny kowup çykaryň.
Ýene size gelen näletlere sebäbçi bolan ýürek ýaralaryny görkezmagini hem
soraň. Ona garaşyň.Ybadat edeninizde Haýatyňyzdaky näletleri Isa Mesih ady
bilen döwüp,onuň ornüny Hudaýyň bereketi bilen çalyştyryň.Hudaýdan sizi
berekelemagini soraň.Näletler elbettde alyp taşlanmagy gerek,ýogsam ol
ynsan haýatyna erbet täsirler alyp gelwerýar.Eger haýatyňyzda nälet bar ýa-
da yoklygyny bilmeseniz,Hudaýdan soraň, Ol size mälim edýar. Haýatyňyz
gülläp össiň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top