4:00

Sözlerynyza üns beryň

MP3

“Mejalsyzlara söz bilen ýardam ederim ýaly Hokmürowan Reb maňa dil
berdy…”(Işaya 50:4) Salam.Biz köp yagdaylarda özlerimize nädogry
zatlary aydyarys. Meselen : “ Meniň işlerim hiç haçan ýöreşenok. Onan
meniň ölenym göwrak.” Bu aydylyan sözler aslynda şeytaniň bizlere beryan
pikrlery. Mukaddes Kitap şeyle diydi: ‘Öz diliňden duzaga düşensin öz
sözleriň bilen tutulansyň (Sulayman hikmetlery 6:2) Bu biziň aydilan
aydilmadik sözlerimize degişli. Egerde biz hemişe özümizi näletleb pikr we
duygylarymiza yaramaz täsir geçirsek biz hiç haçan şypa tapib bilmers.
Kim biziň aklymyza ýzlenyany bilmega biz borçly . Hudayň sesymi .
şeytanikimi ya-da jisimimiznikimi? Öz hakunizda sözlan wagtda umytly,
sagalyş, maksata höwes, ruhy taydan çuň mazmunly sözlery gepleň.

Olarda siz uçin Hudayň hakikaty bar. Özinde zýyanly, yaramaz, çak-şübhely,
oňaysizlyklary saklayan sözlery öz sözlüginizden yok etmely. Her bir
siziň duýgylaryniza degişly yagdayda sap ýürekly boluň. Aslynda gowy
bolmadyk yagdayi gow edip gorkezmek bü aldaw. Dereginde kanagatlanarsyz
yaşayşynan zerenenan şeyle diymely: “Şu gun men oran gaygyly ýöne Huday
meniň haytymňy gorib dur we ol elbette meniň işlerimňi amala aşyryar,
çunki ol oz yaratanlaryny hiç haçan taşlab goymayar(zabur 137:8) Egerde
siz öz hakyňyzda dogry pikr edip bilmeseňiz beyle dyiň : “ Rebbyi
yagdaymyň hakykyi halatyny anyk gorkez “ Sonky wagtda aydan sözleriňizy
yatlaň.

Siz özuňiz ya-da başkalar barada yaman gepleb bilyaňyzmi? Hayatyňizy we
adamlar bilen bolon aragatnaşyklaryňyzy arasyny bozyan sözler geplyaňyzmy?
Eger şol soraglara siz kanagatlanarly jogap berseniz önda siziň ýyregyniz
Huday mätaç. Özünizi garalamaga wagt ytirmaň gowysy Hudaya şeyle yzleniň:
“ Taňry meni erbet pikirlerim uçin bagyşla . Maňa diňe hakykatňy we hayat
sözleriny geplamaga kömek et. Meňi Mukaddes Ruhyň bilen doldur oňa meni
täzeden dikeltmege komek et.” Yone Huday size oz hakunyzda tankyt
pikirlery aytmaga pursat berse garşylyk görkezmeň. Özunuze rehimly boluň,
özunizi hormatlaň. Däwud sözleriny tekrarlaň : menyň dilim hem ýregim
hem bir(zabur 16:3)

Huday biz öz geplyan sözlerymize ünsli bolmagymyzy we geplemesden oňg
gözegçilik etmelidigimiz barada geplyar.” Diline berk janyny gorayandir,
agzyboşlar helakçilige baryandyr”(Suleyman pahimlery 13:3) Isa Masih
şagirdlerine şeyle dyidy: “ Men size şuny diyyarin adamlar aydan her bir
boş sözi uçin kyyamat guni hasab beryrlar”(Matto 12:36) Geplayan sözlerimiz
özimiz uçin hem başkalar uçin hem yakymly bolsun. Iň möhümy dyyian
sözlerimiz Hudaya makul bolsun. Her guni Hudaya şeyle dyymek yatdan
çikmasin: “Agzymyň sözleri ýregimiň oý-pikirleri goy seniň huzuryňda kabul
edilsin ya Reb, meniň Gayam hem Halasgarim» (Zebur 18:15)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top