4:38

Perişdeler

MP3

Salam. Perişdeler hakynda gep gideninde olory ak,özünden nur ýaýradyp düran
ganatly ekenini göz oňümuze gelýar. Olory haýatymyzda bir gezek hem görmän
bolsak hem olor hakynda ökänlarymyz we klinolarda görenlerimizden olory
şeýle suratlandyrýas. Aslynda perişdeler dürleri we wezipelerine görä bir
näçe durli bolýan eken. Esaslary dolandyrýan perişdeler.Hudaýy
şohratlandyryji alty ganatly serafimlar.Arhangellar ,ýagny baş
perişdeler/Hudaýyň huzurynda dürýan Karublar we adamlara hyzmat edýan
perişdeler.Ýokaryda belleb geçen perişdeleriň hemmesiniň wezipeleri
mälim,emma esaslary dolandyryjy perişdeler nahilli perişdeler eken?

Mukaddes Kitabda oloryň bir näçesi getirilen. Mukaddes Kitabda alaw
perişdesi hakynda şeýle deýlen:”Soňra gyrbanlyk sypasyndäky oda
gozegçilik edýan başga bir perişde sypadan çykyb,ötgür orakly perişdä
batly ses bilen şeýle diydi:”Sen-de ötgür oragyňy işlet.Ýerdaki üzüm
agajyndaky salkymlary ýyg,çunki üzüm bişipdir” (Ýohanna gelen açyklyklar
14:18) Ene-de suw perişdesi hakynda hem ýazylan .”Men suwlara gözegçilik
edýan perişdeleriň şeýle dienini eşitdim:”Eý,häzir bar we geçmişde bolan
Mukaddes Hudaý! Sen şu hökumi çikrmak bilen adalatlydygyňy aýan
etdiň.(Ýohanna gelen açyklyk 16:5) Indikisi düpsizlik perişdesi”Olara
düýpsiz dowzahyň perişdesi hökümdarlyk edýäedy. Bu perişeniň ady ýewreýçe
Abbadon,grekçe bolsa Apolliýondyr”(Yohanna gelen açyklyk 9:11)

Bulardan başka Mukaddes Kitabyň bir näçe ýerinde Hudaý perzentlerine hyzmat
edýan perişdeler hakynda ýazylan. Adamlara hyzmat edýan perişdeler olary
gorab saklýarlar.”Seni ähli ýollaryňda göramak uçin perişdelerine sen
babatda Ol emr eder(Zebur 90:11) “Olor azap çekende gynandy . Ol
huzurunden gelen perişde olary halas etdi,söýdisi we rehimi bilen bilen
azat etdi olory(Işaýa 63:9) .”Reb perişdesi Ondan gorkýanlary gurşaýar
olary bela-beterden halas eýleýar.(Zebur 33:8) “Bu pes göwünlilerden birini
äsgermezlik etmekden gaça düruň! Men size şony aýdýaryn gökde olaryň
perişdeleri gökdaki Atamyň ýüzuni elmydama göreýärler”(Matta 18:10)

Bu goraýji perişdeler kä bir sebäplara görä ynsana kömek berib bilmýan
ekenler.Buňa diňe ynsanňyň öz hereketleri debäp bolýar eken. Meselen ynsan
öz islegi bilen şeýtana örün berse,ýagny güna eddip ýaşasa,aýdaýliň
zina,haýbat,başkä ýamanlyk arzuw etmek we şonuň ýaly/Şeýtanyň
hökmurowanlygy ötürtylan ýerlere barsa.Meselen palçylara,piwobrlara,ögry-
jürileriň mekanyna.Diline uns etmese.” Diliň saňa günä etdirmesin.Hudaýyň
ilçisiniň önünde “ Wadam säwli”diýme.Näme uçin Hudaý seniň sözüňe
golaýlanyp,elleriniň yok etsiň? (Wayz 5:5) Eger ulakanlaryň geplerine uns
berseňiz olar:” Her zady gep diyip gepliwerme perişdeler Amin deydi”-
deýarlar.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top