4:36

Ony hemişe koprak bilmaga günden güne bilimimi…

MP3

Salam eziz aga-iniler we aýal doganlar.Bu haýatda hemmemiz musafirdyrs. Biz haýatymyzy çaga bolup başlap Hudaý nesip ettirse garrynçenli ömür gorýas.Bu dünýada dogulyşymyzdan başlap ölimimizeçenli musafir ýaly haýat geçirýas.Isa Mesihe eýerenler hem musafirdyr.Olor ýürek ýolunda Isa Mesihyň ýoluny gözlep Ony hemişe koprak bilmaga günden güne bilimimi aşyrmaga hereket edip ýaşadylar.Sizi gönelmek bolan Mukaddes Kitap sapagy esasan Isa Mesihe eýerip Oňa haýatyny tapşyran we Hudaý hakykatlaryny gözlemekdaky musafirçylyga bagyşlanandyr. Gadymky bir musafiryň haýaty sapary arkaly biz Mukaddes Kitap sapaklary bilen ýakyndan tanyşyp çykýas. Ýadynyzda bolsa geçen gezekki programmamyzda biz musofir gahrymanymyz Tirkeş we onuň dosty Ýusup , Maşhad şäherindaki jemagat çöpany bilen dostlaşyp galdylar.Tirkeş we Ýusup akşamky nahary bille iýeninden soň jemagat çöpany Dawud olar bilen gepini dowam ettirmekçi boldy

“Akşamky nahar wagtynda bille gepleşenimiz ýagşy boldy”.Siz bilen gepleşiş mana oran ýakdy,çunki şo wagt men butin bolan wakany gysga wagtda ýadymdan çykardym.Bugun men ýada jemagatymyz agzalaryndan biri hem ýagşy uhlap bilmesek gerek” Alada etmaň Dawud,biz siziň asudalygyňyz uçin ybadat edýas diydi Ýusup.Sag boluň isleninizçenli bu ýerde galyweriň.Biziň öýimiz siziň öýiniz,diyip jogap berdi Dawud.-Minnetdars doganym Dawud,diyip teşşekur bildirdi Tirkeş.Eger siz uçin mesele bolmasa bize indiki hereketiniz nahilli boluşyny geplep beriň.Şol bugunki waka arkaly hem Hudaýyň ady şöhratlandyryljagyna ynanýan diyip sorady Tirkeş.-Howwa elbettde bu men uçin mesele däl.Bunuň ýaly ýagdaýlarda men diňe bir gadammy bilýan .Her bir gadam ybadata batrylan bolmagy gerek .Siz dogry aýtdynyz,Hudaý her bir ýagdaýda şohratlanyşy gerek.Hudaý her bir ýamanlygy ýagşylyga öwreýar,biz diňe onuň eradasy bilen iş tutmagymyz gerek.Dawudyň aýaly olaryň onüne gok çaý demleb,badam we tutyň kakyny alyp geldi.-Men ýardam berip bilmeýan,ýone bir zat Hudaýi şohtalandyrjagyna ynanýan diydi Tirkeş.Jemagatynyz agzalary billeleşip azap çekýanler bilen bille derdkeş bolmagy gerek bu Hudaýy şohratlandyrýar diyip dowam etdi Tirkeş.Howwa elbettde bizden bahtsyzrak bolanlar bilen bille bolup,oloryň gaýgylarynda bille bolmaga hereket edýas,diyip jogap berdi Dawud.Başga tarapdan siz sadalyk bilen başgalary aýplamaslygymyz gerek.

Meniň adym Dawud paýgemberiň adydyr.Dawud paýgember hem änçe güna edip kyn ýagdaýa duşendi.Ýone şoňa seretmesden hem Hudaý onuň ýalbaranlaryny eşitdi we tobasyny kabul edip Dawudy diklepti,diydi Dawud.-Men hem ,mana hem Dawud paýgember haýatymda oran ýagşy mysal bolan diydi Tirkeş. Tirkeşiň geplerini diňlemek uçin hemme umsum bolup galdy.Dawud ikkinçi gezek käselere çaý guýdy.Ýusup bols öz ornunda badamyň ikkisini bölüp birini Tirkeşe uzatdy.Ezizler hekaýany şol ýarde togtatmaga mejbur bolýan,çunki bize aýrylan wagt öz sonüna ýetdi.Hekaýanyň elektron wersiýasyny biziň saýtymyzdan göçürup almagynyz mumkin.Hatlarynyzy bolsa biziň elektron menzilimize ýollaň.Indiki gezek düşuşýnçenli höş.Sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top