4:10

Tyz karar uchun 5 maslahat

MP3

Salam eziz doganlar! Yan töweregimizde öran zehinli,ökde, bilimli adamlar
bar,yone nämüçindir köplanç iş barasynda olardan amat ýüz
öwrüryar. Buňa sebäp näme diyaňyzmi?-Kararlar. Wagtynda edilen karar öran
uly netijelere alib gelyar we gelejekde ýokary çikmak uçin giň
mumkinçilikler äçib bermagi mumkin. Yone şu karar etmekdeki gowşaklik
işimiziň oňe süýşmagine yol bermayar. Köp meselelerde bir netije gelmek
öraň kýn.Karar kabul etmesden öň gowy we garşy pikirleri her taraplaýyn
oýlanip gormeli.Bunda näbelilik,wagt faktorlary, howpsuzlyk meselelerini
dykkata alynmaly. Soňky karary kabul etmek öýlary işde ,öýde, naharhanada-
da dynç göymyar/ Gün döwamynda,her güni hayýalynyzi bend edyar.Netijede
karar kabul etmek uçin öraň kop wagt sarp edyan bolyp çikyzňiz.

Aşakdaky 5 praktik usul bu işi çaltlaşdyryar we bir karar kabul etmagy
aňsatlaşdyryar.1).Muddet belläň. Mälim biz çözçüdini tapmak barada alada
edenimizde ýagdaylar,şertler barada maglumata eýe bolyars. Diňe adatça
biz “eger” “emma’,”şeyle bolsa näme bolyar?” diyan maslahatlaşmalara köp
wagtymyzy sarp edyas. Bundan dynmak uçin karar kabul etmek uçin müddet
bellemek gerek.Mälim bir mesele böýnça karar etmek uçin yarim sagat,bir
sagat ya-da şönüň yaly anyk wagt bellemeli.Şonda tiz karar kabul edyaňiz
we uzaga çekmeden gytylýaňiz.

2).Meseleni kiçiltmäga çalyşyň. Karar kabul etmekde edil kaysy sebäp
kynlaşdyryanyny anyklab yazib alyň .Geň galarlysy — karar kabul etiş uçin
päsgel beryan zat bu yan töweregimizdaky adamlaryň pikiri,basyşy we
goşulmalkaly hem bolmagy mumkin.Şonan soň öz maksatlaryňyzy aniklamak uçin
bir az wagt aýyrmaly.Şonda sizde sonky karar peyda bolyar.

3).Şowsuzlygy modellaştirmaga çalişiň. Biz hemmamiz hem nädogry karar kabul
edenmiz.Hatta yaşaýýşymyzy barlab nädogry kararlaryň köpliginen elhençe
düşyas.Yone amatsyzlyklar netijesiz dal.Olar hem bizlere nämenidir
owreten.Şöniň uçin şowsuzlykdan gorkmaly dal. Yaman karar-bu real
mumkinçilik ekanini düşunmek hem karar kabul etmek prosesyny tizleşdiryar.

4)Özünize başkalaryň nukdaýnazaryny kabul etmege ruhsat ediň.”Beinimiz göz
nämani gorse şoňy kabul edyar we göz beynimiz näme islese şony goryar we
yzarlyar”,-diyan ekeny Daniel Gerbert.Haytda size menşeş dünýägaraýyşi,
pikirleşi size meňseş adamlar öraň köp.Oloryň pikriny öwremiş we
netijelerini görib çikmak karar kabul etmagyynyze täsir etmagi mumkin.

Karar kabul etmak prosesynda başkalaryň pikrini owrenmek netijesinde
akylly karar gelib çikyar.5).Wagtny tygşytlamaga,başka adamlaryň
tejribesinen ugur alib we şahsy ýalňyş gaytalamasly owreniş. Gaysi bir
modeldaky maşynny satyn almakdan oň şu modeldaky maşynasy bar kişi bilen
maslahatlaşyar.Bu ynsanyň pikri we tejribesi karar kabul etmakda wagtynyzy
tigşytlyar.Barlaglar bu usul karar kabul etmaga uly täsir gorkezmegi
mumkinligini gorkezyar. Şeylelide size berilen maglumat fakt bilen
tassyklanan bolmoly. Güçly höwes we yhlaslyk iň möhümi wagtynda edilen
karar size üstinlik gerişini ünutmaň. Sizliň öňe ymtylmagynyza esas
beryan maglumatlary bizin saytimiz arkaly taparsynyz.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top