4:27

Ýnanç güýçy

MP3

Assolomu aleykum! käwagyt siziň öz biznesinyzy açyş baradaky öý
pikirler haylarynyzy eýelyanyna men ynanyaryn. Sizde isleg bar emma buny
nahilly başlamagy bilmyaňiz. Işynyz rowaçly bölyzndygyna ynamyňyz bölmayar:
“Täze iş başlasam –da birden-kä öny önarmasam näme bolyar? Netijede
hazirky tapyan pulymnan azrak pul tapsam nahilly bolyar?» deyan pikirler
size päskel beryar. Bu işi başlamaga ýürek edip bilmyaňyz. Geljeke
ynamyny tamasyny ytiren adamlar bir iş başlamana karar edyib bilmyarlar.
Beyle yagday her hilly yaşda bölmagy mumkin. Geljeke ynanç we umydlaryny
yitiren adamlar uçin iň zerury bu – Inanç güýçy. Ýnanç bilen baylyk
ýygnamak bolyar diyb pikr edyanyzmy? Baylyk bilen ynanyş arasynda nahilli
baglanyşyk bar? Bu soraglara söhbetimiz döwamynda jögabyny alyars.\

Haytda hemme zat ynamdan başlanyar. Biz başlajak bölyan işimiza doly
yýnam almaynça biznessimizy döretyb bilmyas ,pul yýgnab bilmayas we öny
gelgek uçin tygşytlab bilmars. Öz arzuwlarymyzy amala aşyryb bilmeýaris.
Sönyňan şek-şübhe girdapyna girib köplanç synanyşyklarymyzy togtatyrys we
ýeňilişimyzy boýun alyars. Bir telekeçi şeyle diýptir; “ Edermen gayratly
böl şönda bereketly güýçler sana kömega gelerler” Edermen , mert bölmak-
bü sözler size tanyşmy? Siz hiç bir edermen mert bölansyzmy? Sizi
şübheler, gorkulylyk oýlandyryami? Ederde size şübhe, gorkulylyk tanyş
bölsa , bu zatlar hereketleryňyza päsgel edyşyny bilyaniz. Gorkunç,
şübheler öz biznessyny başlajak adamyň duşmany. Şölar sebäply hiç kaçan
çözuji hereketlery başlab bilmers.
Bütin ömr döwamynda hiç zat etmesden el köwsyryb otranan göra bir iş
başlab synanyşyb we şowsuzlygy başdan geçiren yagşirak. Şeylelikde
tejribe göra esasan köp kişi içinen yahsysy synagdan geçirmely egerde synab
görilse hokman üstinlik gazanylyar dyib hasablyan ekeny. Köp kişi
şowsuzlyga duçar bolmakdan we işine ziyan etirmekden gorkyarlar, emma
hakykatinda şowsuzlyga duçar bolmagyň bir — den bir yoly –bu hiç zat
etmeslik. Egerde siz bir işy başlamakçi bölsaňyz hiç kaçan bütinley
şowsuzlyga duçar bolmyaňyz şeyle-de bolsa bu sizi nämädir owretyar.
Köpçilik hat-da baylyk döretmek uçin synanyşmyrlar sebäbi olary
şowsuzlyk önundaky gaty gorkunç saklab duryar we hiç kaçan töwekgelçilikge
barmyarlar. Yone Hayatyň özy töwekgelden ybaraею
Töwekelçilyga barmag uçin ynam we ygtykat zerurmi? Bu soraga siz nähilli
jogap beran bolardynyz? Howa dyibmi? Men hem. Töwekelçilik etmek uçin
bar zatlaryny hemmesini işe goymak hökman dal. Beyle töwekelçilik
aklsyzyň işi. Biz aydmakçi bölonimiz maksatlaryňyza ýetmeklikde
şowsuzlyk , yeňiliş baradaky öý pikirlere ýol bermany, pikirlenen iş
hereketleriniň plany anyk taslama , oňat barlanan hasaba dayanan
töwekelçilikdir. Diňe Siz öz ömrrinize özgertme girizseňyz ol özgeryar, we
siz buny amala aşirmagy başarryandygyniza ýnanmagiňyz gerek. Her bir
özgertme özinde umumy düşunjelery saklyar önda bu hem töwekelçilik. Onda
siz şeyle bir hereket ediň we hökman maksada etersyňyz. Sizlere
üstünlik arzuw edyars. Eger dögry yol bilen baýlyk gazanmak nietinde
bölsaňiz biziň saytlarymyz höwes bilen sizlere kömek edyar.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top