4:26

Ruhyý meseleniň 6 netijesi 1 bölüm

MP3

Salam. Insanňyň ýüregi Hudaý bilen bille bolmagy gerek bir wagtda onuň
ýüregi Hudaýdan çetleşen.Bu dunýada dögulan we döguljak hemme Hudaýdan jyda
bolan ýagdaýda dünýä gelýaler.Ol tä ene-atasyz çaga ýaly betbagtçylyga
sezewar. Ynsan näçe urunmasyn,öz güýji we hereketi bilen ynsanietiň ruhyý
meselesini çözip bilmaýar. Hudaýdan jyda bolan bu dunýada ynsan ruhyý
meselesi sebäpli peýda bolýan 6 netije bar.

Birinçisi, Mukaddes Kitabda ýazylany boýunça, Hudaýdan çetleşmagi tanlan
ynsan şeýtana degişli. Şeýtan bolsa “ýalançy we ýalanyň atasy”. Ýalanjy
şeýtany nädögry kabul edenleri sebäpli ynsanlar bahtly bolup bilmýarlar.
Isä gelen kä bir adamlaryň aýdyşlary boýunça, olor Masihy bilmeslerinden oň
pälçylara baranlar we hatta porhanlaryň däp-dessurlerini geçirenler.
Şeýtan olaryň isleglerine garşy olaryň haýatlaryny öz eline alan. Hudaýyň
perzentleri bolsa ata-babalarynyň ruhyna gan çykaryp,is çykarmaklary hökman
däl. Hudaýy tanamaýan we tanamagy islemýan ynsanlar bolsa Ýaradyjynyň
düşmany bolan şeýtaňyň ýesirleridir. Olor Hudaýyň perzentleri däl. Ýene
şony aýtmagymyz mumkin,ýaman ruhlar kä bir ýerlerde güýçlirek
işlýarlar.Bunuň ýaly ýerlerde şeýtana gul bolan kişileriň meseleleri ýenede
ýamanlaşýar. Kä bir maşgalalarda bolsa bir göwünsiz waka gaýta gaýta
gaýtalanýar. Bahtsyzlyklar we derdini anyklap bolmaýan hassalyklar
neslden nesle geçýar. Adamlar bu zat ruhyý meseleler sebäpli bolýanyny
bilmýarlar.

Ikkinçisi, ynsanda gaýgy-alada we gorkylar bolýar. Gaýgy- Alada we
gorkylar içinde ýaşaýan ynsan gorkyny we gaýgy-aladany ýok etmek uçin özüne
but ýasap alýar. Soň bolsa şol buta sejde edip, haýatyny oňa bagş edýar.
Din ynsaniýetiň meseleler we kynçylyklar ugrynda çalyşmagyň
hasyllylygydyr. Adamlar haýatlaryndan şähty gaçyp we hiç hilli hereket
bilen meselelerinden halas bolup bilmänleri uçin hem butlara sejde
edýarler. Kä bir döwletlerde adamlar agaçlara sajde etseler,başga ýerlerde
direglere we sadaka ýerlere sejde edýarler. Bugun dunýada gelejegi nahilli
bolyşyna ýa-da onunde duran meseleleri näme etmagine gyzykyp pälçylara
barýan adamlar tapylýar. Eger uns eden bolsaňyz, käbirler ol zatlara
yonekeý ynansa,başgalar buňa guýçli derejede berilen bolýar.

Salam. Insanňyň ýüregi Hudaý bilen bille bolmagy gerek bir wagtda onuň
ýüregi Hudaýdan çetleşen.Bu dunýada dögulan we döguljak hemme Hudaýdan jyda
bolan ýagdaýda dünýä gelýaler.Ol tä ene-atasyz çaga ýaly betbagtçylyga
sezewar. Ynsan näçe urunmasyn,öz güýji we hereketi bilen ynsanietiň ruhyý
meselesini çözip bilmaýar. Hudaýdan jyda bolan bu dunýada ynsan ruhyý
meselesi sebäpli peýda bolýan 6 netije bar.

Birinçisi, Mukaddes Kitabda ýazylany boýunça, Hudaýdan çetleşmagi tanlan
ynsan şeýtana degişli. Şeýtan bolsa “ýalançy we ýalanyň atasy”. Ýalanjy
şeýtany nädögry kabul edenleri sebäpli ynsanlar bahtly bolup bilmýarlar.
Isä gelen kä bir adamlaryň aýdyşlary boýunça, olor Masihy bilmeslerinden oň
pälçylara baranlar we hatta porhanlaryň däp-dessurlerini geçirenler.
Şeýtan olaryň isleglerine garşy olaryň haýatlaryny öz eline alan. Hudaýyň
perzentleri bolsa ata-babalarynyň ruhyna gan çykaryp,is çykarmaklary hökman
däl. Hudaýy tanamaýan we tanamagy islemýan ynsanlar bolsa Ýaradyjynyň
düşmany bolan şeýtaňyň ýesirleridir. Olor Hudaýyň perzentleri däl. Ýene
şony aýtmagymyz mumkin,ýaman ruhlar kä bir ýerlerde güýçlirek
işlýarlar.Bunuň ýaly ýerlerde şeýtana gul bolan kişileriň meseleleri ýenede
ýamanlaşýar. Kä bir maşgalalarda bolsa bir göwünsiz waka gaýta gaýta
gaýtalanýar. Bahtsyzlyklar we derdini anyklap bolmaýan hassalyklar
neslden nesle geçýar. Adamlar bu zat ruhyý meseleler sebäpli bolýanyny
bilmýarlar.

Ikkinçisi, ynsanda gaýgy-alada we gorkylar bolýar. Gaýgy- Alada we
gorkylar içinde ýaşaýan ynsan gorkyny we gaýgy-aladany ýok etmek uçin özüne
but ýasap alýar. Soň bolsa şol buta sejde edip, haýatyny oňa bagş edýar.
Din ynsaniýetiň meseleler we kynçylyklar ugrynda çalyşmagyň
hasyllylygydyr. Adamlar haýatlaryndan şähty gaçyp we hiç hilli hereket
bilen meselelerinden halas bolup bilmänleri uçin hem butlara sejde
edýarler. Kä bir döwletlerde adamlar agaçlara sajde etseler,başga ýerlerde
direglere we sadaka ýerlere sejde edýarler. Bugun dunýada gelejegi nahilli
bolyşyna ýa-da onunde duran meseleleri näme etmagine gyzykyp pälçylara
barýan adamlar tapylýar. Eger uns eden bolsaňyz, käbirler ol zatlara
yonekeý ynansa,başgalar buňa guýçli derejede berilen bolýar.

Uçinçiden,ýüreginiz hassa bolýar. Ýürek agrysy ýüreginize bildirman girip
alyp,ol eýeri eýelep alýar. Isa Mesih şeýle diypti: “Eý argynlar,agyr
ýüklüler, Meniň ýanyma geliň, Men size dynçlyk bereýin.”(Matta 11:28) Kä
bir ýagdaýlarda mesele görünup durýar, başga ýagdaýlarda bolsa birdänikä
göze taşlanmaýan ýürek hassalygy we psihik mesele görünuşinde bolýar. Bunda
ynsan gijesi gorkunç düýş,gijesi biri sizi bogyşyndan, gijesi uhlap
bilmeslikden, dürli sesler eşitmekden kyýnalmagyňyz mumkin.Ýa-da çendenäşa
gorky we gaýgy sebäpli hem ýaşaýyş size kyn geçmagi mumkin. Ýokarynda sanap
geçenlerimiziň hemmesi ynsanda bar bolan ruhyý meseleleriň netijeleridir.
Biz bugun olardan diňe uçisinde togtaldyk. Eger bu hakda doly bilmägi
isleseňiz biziň sonky söhbetimizi hem geçirip ibermaň. Biziň saýtymyz size
iň gerekli maglumatlary berýar.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top