3:57

Ýagdaýlar

MP3

“Öz düşünjäňe daýanma,bütin ýüregiň bilen Rebbe bil bagla.Bar işleriňde Ony
tana Ol seniň ýollaryňy dogrular” (Suleýman pähimleri 3:5-6).
Salam ezizler. Her birimiz başymyzdan dürli hil ýagdaýlary geçirýas.Eger
bir naçe kişi bir wagtnyň özünde bir hil ýagdaýi başyndan geçirse
hem,olaryň şo ýagdaýdan alýan sapaklary her hil bolýar.Ýgny,hemme hem bir
hil ýagdaýdan dogry we gerekli netijeni çykaryp bilmaýar.Her bir imanly
haýaty uçin Hudaýyň eradasyny bilmegi halaýar. Onuň eradasyny bilmagiň bir
näçe ýollary bar.Hudaýyň Sözi arkaly, Mukaddes Ruh arkaly, ýagdaýlar we
başga doganlar arkaly.

Eger diňe ýagdaýlara gözlep Hudaýyň eradasyny bilmekçi bolsaňyz
ýaňlyşýaňyz.Her gezek haýatyňyzda ol ýa-da bul ýagdaý gelip çykanda ondan
dogry netije çykarmagyňyz,Hudaýyň eradasyny bilmek uçin Mukaddes Kitaba
ýüzlenmegiňiz gerek bolýar.Haýatyňyzda bolýan ýagdaý Mukaddes Kitaba
gabat gelmagi gerek.Mukaddes Kitab hem,ýagdaý hem bir zady gepleýan bolsa
diymek bu siz uçin Hudaýyň eradasy. Haýatyňyzda Hudaýyň Sözi siziň
dolandyrýjyňyz bolsun. Yone nadip Hudaýyň Sözi biziň dolandyrýjymyz bolmagy
mumkin? Her gezek Hudaýyň ýolbaşçylygyny gözlaninizde Hudaýyň Mukaddes
Kitabynda ýazylanlara uns beriň.Hudaýdan Mukaddes Ruh arkaly size
ökanlaryňyzny dogry düşunmek uçin ýardam bermagini soraň.
Siz týüs ýürekden Hudaýyň eradasyny bilmekni halasaňyz,Hudaý size
geplemegini,Onuň dolandyrmagy boýünça ýaşaýyşny isleseňiz Onuň emirlerine
amäl etmegiňiz,haýtyňyzy,işleriňizi,kararlaryňyzy hem Onuň eradasyna
deňleştirmegiňiz gerek bolýar. Siz haýatyňyzyOnuň eradasyna deňleştirip
başlaýyşyňyz bilen Hudaý Mukaddes Ruh arkaly nirede işlaýanyny
görkezýar.Hudaý işlaýan ýeri bilseňiz Onuň işine goşulmagyňyz hem aňsatrak
bolýar.Bir işni Hudaý bilen bille etmek oraň ýakymly.

Bilýaňyz Hudaý ýagdaýlar arkaly hem gepleýar.Yone başymyzdan
geçirýanlarymyz hemişe hem gowy bolmaýar.Käwagt bu ýagdaýlar biziň
nazarymyzda “ýaman” bolup görünýar.Şonuň ýaly wagtlarda Hudaýa:” Näme uçin
meniň haýatymda şeýle ýaman waka bolup dur?”-diyip soraýas.

Eger sizde hem şonuň ýaly bolsa, gaýgy etmeň,bu barada ýaňyz dälsiňiz.Aýup
paýgemberi ýadýňyzdamy? Onuň haýatynda ýzygiderli gamly we bagtsyz
wakalar boldy. Butin mal-mülki talandy,perzentleri öldi,butin bedenine
azarly ýara daşyp gitdi/ Ol haýatynda näme uçin bunuň ýaly bagtsyzlyklar
bolýanyna düşünmaýady.Bu wakalara Hudaýyň nazary bilen gözlep bilmesdi.
Onuň eradasy näme ekenini düşünmese hem Hudaýy näletlemedi. Eger Hudaýyň
eradasyny bilmeseňiz wakalara Onuň nazary bilen gözlemeseňiz Hudaý Aýuba
oraň rehimsizlik edýar diyip öýlamagyňyz mumkin. Biziň haýatymyzda hem bize
ýaramaýan bir ýakymsyz ýagdaý dörese, oňa Hudaýyň nazary bilen seretmäga
hereket etmek gerek. Ýoksam Hudaý aýyplap günäkär bolup galmak mumkin.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top