3:11

Hudayň söygisi

MP3

Salam eziz radio dingleji döganlar. Sizler bilen enede radio tolkunlary
arkaly düşuşib duranimizdan biz öran minnatdar. Eziz doganlar men dögrysy
Masihiy bolsamda bir zada şu wagtaça hayran galyan. Ygni Hudayiň biz
insanlary şeyle söyb bilenine. Ahrim özüňiz bir öylanib goriň perzendiňiz
başkalar önunde sizi ytantyrsa siz näme eden bolordiniz?

Ellbete siziň kaharynyz gelib hatt-da öňä jeza beryaňiz. Emma ol siziň
perzendiňiz. Şöniň uçin hem öniň eden hereketlery uçin onan geçib
bilmersiňiz. Şoniň uçin hem perzend aradan wagt geçenson oziniň nädogry
hereketlerini gulak asmasliklaryny enede däwam ettirweryar. Huday hem
biziň kemçiliklerimiz bolüşüna garamasdan biziň her birimizy ayratin
söyar. Insan Hudaya garşi näçe güna etdy we şü wagtaça Hudaya böysunmasadn
yaşab gelyar.

Yone Huday bizi sömaginy dawam ettiryar.Biz adamlar Hudayiň aydanlaryna
asla gulak asmadik we şu sebaply şeytena gul boldik.Huday bolsa bizlery
şeytanan halas etmag uçin öz rejasiny emale aşirmaga düşdi. Bizlery
şeytanan tartib almak uçin oňa köp toleg töwlemek gerekdy .Şonda Huday
aytdi: “Inha men bar insanlar uçin özimiň yaniz öglümy gurban edyan .Ol
ölyar we insanlar mana gaytib gelyarlar”. Huday aydişy yaly boldy.

Rebbimiz Isa Masih haçda aziyet çekib öz tanesinde ülimni sinab gordi.Ol
öldi we uç gunen soň gaytadan direldy.Yone kop adamlar bu olim olaryň
nejat tapmagy uçin bolany barada öylab hem gorenoklar.Hazirki wagtaçam
Şeytaniň guly bolup yaşayarlar.Aslynda Huday insanlardan gutkarilmagi
uçin arzyly hiç zat görmedi.Şeyle bolsada ol adamlaryň gutkarilmagi uçin
öziniň ýaňiz öglunan geçdi.Ony haçda ayak ellerini çüylediler. Hudayň
söugisi bu hakiky we arzyan söygi.

Hudayň ynsanlary söyib şönça hereketleriniň ekkeje bir maksaty bar.
Huday biz ynsanlar her hil kençiliklerimizden halas bölüp, wagt sagat
gelende önuň yanynda dik dürib bilmegimizy halayar. Eziz radio diňleji
döganlar Huday biz uçin şeyle hereket edib nejat berdi we bizlery ölimnen
gutkaryb galdy.Biz Masihyi doganlar oňa nahilli minatdarlyk bildirib
bilyaris? Elbette biziň masihyiçe ýaşayşimiz we Hudaya edyan
hizmetlerimiz arkaly minnatdarlyk bildirsek bolyar.

Aslynda bular deňiza düşyan bir damça suw yaly. Iň möhümy Huday bilen bille
yaşab oňüň adyny mdama beyiklemegimiz. Şoniň bilen eziz radio dinlejiler şu
gunki eşittirişimiz hem gutaryar. Hoş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top