4:30

Mesih Siz we Men arkaly dunýani özgertýar

MP3

Salam eziz radio dinlejiler. Şagird arttyrmaga bagyşlanan programmamyza hoş
geldiňiz. Ezizler ýadyňyzda bolsa biz köpdan bari Rebbimize bolan
hyzmatymyz hakynda gepleşik alyp barýas. Başkaça aýdanda şagird arttyrmak
ýa-da halypaçylyk ediş.Biz Rebbimize hemra bolonymyzda Isa şagirdlerine
aýdan ahyrky sözlerini ýatlamagymyz mumkin(Matta 28 bab)Ol şeýle
didi:”…Men hemişe,tä dunýaniň ahyryna çenli siziň bilen bolýarin”diydi.
Içimizde ýaşaýan Mukaddes Ruh bizi hiç haçan taşlamaýar,asla terk
edmaýar”(Ewreýlere 13 :5)
Isa gokde hem erde hem butin häkimiet berilendyr,şonyň uçin Onuň gudraty
hemişe biz bilendyr.Biz şagirdlerimize halypalyk edip olary Hudaýyň yoluna
salanymyzda Masiha tabun bolmagy owretýars,Isa hemişe bize kömek
berýar,bizi hiç haçan taşlab goýmaýar. Şonuň ýaly eken biz Hoşhabary yglan
etmaga,Hudaýa hyzmat etmaga hemişe taýyn dürmagymyz gerek,çunki güýjimiz
esasy bolan Masih hemişe biz bilendyr. “ Hudaý bizi gorkak etmeýar, ol bizi
güýç,soýgi we özerklilik bilen doldurýar”(2 Timoteos 1:7) şonuň uçin biz
Rebbimize batyrlyk we gaýduwsyzlyk bilen hyzmat etmagimiz gerek.

Jana-jan ýurdymyzda Hudaýyň Şalygy gurnalmagy uçin her bir imanly kişi
işjen gatnaşmagy şert,çunki her birimiz bu beýik işi dahyl edip bolmaýan
bir bolegimiz. Hudaý bizi uşletmekçi we buniň uçin bize zerur bolan hemme
zady berib goýan. Netije edip aýtmagymyz mumkin –halypalyk etmek bu Isanyň
emridyr,buny hemişe ýadymyzda tutmagymyz gerek. Isa öz haýatyny başkalar
uçin gurban edeni ýaly biz hem öz haýatymyzy başkalar uçin gurban
edişimiz,ýagny bagyşlamagymyz gerek. Bu pudakda hiç kim ökde däl.Emma
Mukaddes Ruhyň sylaglary arkaly her birimiz halypalyk edip bilýars.
Biz Mesih bedenindaki doganlarymyz bilen arkalaşyp işlemegimiz,başkalara
imanda ösmaga,Rebbimize tabun bolmaga ýardam bermagimiz gerek. Bu biziň her
gunki işimiz bolup,haýatymyzyň aýrylmaýan bir bolegine öwurmagimiz gerek.
Biz töweragimizdaky adamlara,goňuşy,garyndaşlara Hudaý suratlandyrmagymiz
gerek.Şonda Onuň ady bilen biziň haýatymyz,maşgalamyz we jemagatymyz arkaly
şohratlandyrýar. Eger biz Hudaý beren üpjünligi arkaly Masih emrini berjaý
etmaga berk karar etsek bunuň ýaly ýagdaýda bu dünýada ullakan özgerişler
ýüz bermagi şubhesyzdyr.

Şonuň ýaly eken, ýagşylyk etmak höwesini gaçyrmaýlyň. Eger gowşaşmasak öz
wagtynda bunuň hasylyny orup alýars. Biz jemagatda we ýaşaýan halk arasynda
özümuze şagird arttyrmagymyz,halypalyk etmagimiz gerek.,bu Hudaýyň
eradasydyr. Biz buny ýerine ýetiraýliň jana-jan ýurdymyzda Mesih
jemagatyny we Patşalygyny guramak uçin jan çekijilik bilen hereket
edaýliň!
Ezizler maňa berilen wagt hem öz ahryna etdi. Egerde size takdym edilen
hekaýalaryň elektron şeklini almak isleseňiz biziň elektron saytymyzdan
göçurup aalmagyňyz mumkin. Rebbimize bolan hyzmatyňyz köp hasylly we
bereketli bolsun. Hoş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top