3:43

Hudaýyň söýgisi

MP3

Hudaý meni gaty söýar.Hudaý insanlary söýar diýenimizde insanlara bolan umumyý söýgini düşünmesligimiz gerek.Hudaý dünýada näçe adam bolsa olaryň her birini aýratyn söýar.

Isa Mesih haýty dowamynda her bir insanny aýratyn söýanyny işleri bilen görkezendi.O hiç kimi aýrmýady.Ol baý adamada garyp adamada,akylly hem aklsyzada,ukuply hem ukupsyzada bir ýaly aragatnaşykda boldy.Ol insanlara aragatnaşyklary we işleri bilen Hudaýyň nahillidigini görkezipti.

Isa haçda Hudaýyň söýgisini görkezdi.Hudaý Öz Ogluny ölime berdi.Kim uçin –her birimiz uçin.Galat 2:20aýatynda resulerden Pawlus:” Indi men däl-de, mendäki Mesih ýaşaýandyr. Bedendäki ýaşaýşym bolsa Hudaýyň Ogluna bolan imanym arkalydyr. Ol meni söýüp, Özüni meniň üçin gurban etdi. “diydi.Ol Galatiýalylara ýazan hatynda Isa hemme uçin oldi diyip däl men uçin oldi diyip aýdýar.Hudaý şahsyý men uçin olen we şahsyý siz uçin olen.

Hudaý biz bilen aragatnaşykda bolonynan begenýar.Biziň Hudaý bilen aragatnaşygymyz geljekde Asman Şälygynda kämil bolýar.Käwagt haçandyr Hudaý onüne baranymyzda Onuň huzurynda millionlap imanlylar duruşy hakynda oýlasam,men şol imanlylar içindäki diňe bir imanly bolýan diyip keýpim düşýar.Emma men bu dünýada bolanymda onuň söýgisine laýyk bolmasamda Ol meni şonuň ýaly aýratyn söýgi bilen söýdi.Hudaýň Şälygyna baranymda Hudaý meni häzirki söýgisinden kem söýmeýar.

Käwagtlar hemmemiz hatalar edýas.Biz nädogry hereketlerimiz bilen oňaýsyz ýagdaýlara düşup galýas.Şol wagtda özümizi ýaman duýas.Oran — başarnyksyz, başkalardan görä ýamanrak adam diyip ňýlaýas.Emma Hudaý bizi düşünýar.Ol bizi şeýleligimizçe söýar.Biz öz hereketlerimiz bilen nädogry iş edip goýsakda Ol şol oňaýsyz ýagdaýi biz uçin ýagşylyga öwrüp bilýar.Kimdir:”Biz hemişe nöldiris bizde hiç hilli ýagşylyk ýok, emma Hudaý biz bilen bulsa biz 10 bolýas.”diyip aýdypty.

Ol bizi eden işlerimize seredip söýmaýar.Ol her birimizi aýratyn şeýleligimizçe kabul eden we her birimizi aýratyn şeýleligimizçe söýar.

Biz näçe özümizi günakärligimizi duýsak.Ol bizi günakärligimizçe söýanyny aňlap ýetsek.Oňa bolan söýgimiz alawlanýar.Onuň biz uçin eden işlerini galp gözlerimiz bilen görüp bilsek Onuň söýgisini şonça anyk göz onümize getirip bilýas.

Ol sizi söýar,Ol sizi aýratyn guýçli söýgi bilen söýar.Bizi diňlaniniz uçin sag boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top