4:17

Mesihdaky haýat

MP3

Salam eziz radio dinleýjiler. Programamyza höş geldiniz. Bugunki programmany
men bir rowaýat bilen başlamak isleýan.
Tilki, pişiga “Yzymdan ýor, gyra barýas, ol ýerde kyryň täze otlaryny iýip
oturan towşan bar.Ol aňsat ölje bolar”, diyip aýtdy. Pişik öz ornuda
tilkiden “Näme uçin ony özüň tutmaýaň?”diyip sorady.”Men ýakynda
iýmitlendim garnym dok.Men sen hakynda aladalanýan dostym pişik” diyip
jogap berdi tilki.”Seniň şaýatyn kim?”-diyip jogap berdi pişik.Tilki pişigi
tokaý tarapa alyp gidýan ekeni ,tilki pes we hiläger ses bilen “ Guýrugym
meniň şaýatym”-diyip goýdy.Olor gyra geleninde meýdanyň ortasynda tä tilki
aýdyşy ýaly bir towşan ýatirdy.Pişik towşana atylmaga taýynlyk gören wagty
seretse ol towşan bireýam ölen ekeni. Birdänikä bürgütyň guýçli tyrnaklary
pişigiň biline batdy we bürgüt ony ýokara alyp gitdi.”Dostum bürgüt diyip
gygyrdy pişik,näme uçin sen ýalançy tilki bilen dost bolýaň?”diyip sorady
pişik bürgütden.Bürgüt şeýle jogap berdi:”Tilki sen uçin ýalançy,maňa bolsa
ol hemişe dogrysyny aýdýar.” Men her bir öljemiň tersini tilkä berýan,ol
bolsa terini alyp sana menzeşleri aldaýar.”Howwa Gyzykly rowaýt.

Aldawyň dosty ynasna nadip ynanmak mumkin?Nadip adam dory gepleýanyny
bilmek mumkin?Rowaýatymyz bize tilkini her taraplaýyn alakçy ekenini
görkezdi.Isa Mesih öz izdeşlerini gepinde durmak hakynda öwretýar.Adamyň
haýatyndaky möhüm wadalaryndan biri bu nika kasamydyr.Köpçilik şol nika
kasamyny ýaman gylygy bilen bözýar.Beýle ýagdaýlarda nika esasan aýrylyşma
bilen gutarýar.Ýone biz Hudaýyň Söýgi kanuny bilen ýaşaýanlar uçin hiç
hilli ýalan söze oruň bolmaslygy gerek.

Biz hemişe dogry gepi aýtmagymyz gerek.Geliň bu hakda Mukaddes Kitap näme
diyenini görup çykýas.Matta höşhabarynyň bäşinji bapynda şeýle aýatlar
bar:”
Siz: „Zyna etme» diýlenini eşidensiňiz. Men welin size diýýärin, bir aýala
azgyn nebis bilen bakan adam öz ýüreginde eýýäm onuň bilen zyna edendir.
Sag gözüň seniň günä etmegiňe sebäp bolsa, ony oýup çykar-da taşla, saňa
bir synaň ýok bolmagy bütin göwräň dowzaha zyňylmagyndan gowudyr. Sag eliň
seniň günä etmegiňe sebäp bolsa, ony kes-de taşla, saňa bir synaň ýok
bolmagy bütin göwräň dowzaha gitmeginden gowudyr. Şeýle hem, „Kim aýalyny
goýberse, oňa talak hatyny bersin» diýlendir. Men welin size diýýärin,
zynadan başga sebäp bilen aýalyny aýyran adam onuň zyna etmegine sebäp
bolýandyr. Aýrylan aýala öýlenen-de zyna edýändir». Ant içmek .Siz ýene-de
gadymkylara: «Ýalan ýere ant içme, antlaryňy Rebbiň öňünde berjaý et»
diýlenini eşidensiňiz. Men welin size asla ant içmäň diýýärin ― Gökden ant
içme, çünki ol Hudaýyň tagtydyr. Ýerden ant içme, çünki ol Onuň
aýaklarynyň basgançagydyr. Iýerusalimden ant içme, çünki ol beýik Patyşanyň
şäheridir. Öz başyňdan hem ant içme, sebäbi sen onuň bir gylyny-da ak ýa
gara edip bilýän dälsiň. Siziň ― «Hawa» diýen sözüňiz „Hawa», «Ýok»
diýeniňiz „Ýok» bolsun. Mundan artygy iblisdendir». Howwa oran peýdaly
aýtlar. Ezizler men — siz özünuze netije çykararsynyz diyen umytda.Bary oý-
pikirlerinizi bizin saýtymyzda galdyryň. Höş ezizler Hudaý sizi öz penasynda
saklasyn.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top