3:16

Söýgi 02

MP3

Salam hormatly dostlar.Ýene siz doganlarymyz bilen duşuşyp durs.Hudaýa şan-şohratlar bolsun!Hudaý alty gun dowamynda butin barlygy ýaratyp,edinji gun bolsa dynç alandygy hakda Mukaddes Kitapda ýazylan.

Hudaý ýaradan butin barlyk oran gözel we ajaýypdy.Ýone şu ýaradylanlar arasynda Adama bolan ünsi barybir başgaçady.Adam butin ýaradylan barlyk arasyndaky ýekeje geplep bilýan janzaddy. Janawarlar geplep bilmeýarler.Geplemek peşgeşi bu hakykatdan hem ajaýyp muzjyza diysek hem bolýar.

Eger aýrym ekspertlaryň aýdyşlaryna ynanýan bolsak,adam bir günde ortaça öttuz muňe ýakyn söz aýtmagy mumkin eken.Ezizler,şeýle eken her bir insan hemişe özüne Hudaý beren dili nahilli tertibde ulanmak gerekdigini we nahilli geplemek gerekdigi hakda öz-özüne ýatlatyp durmagy gerek.

Kimdir takmynan sanap çykan eken.Adam ortaça ömr gorýan bolsa,öz ömriniň on uç ýylyny dinygsyz geplemaga bagyşlaýar eken.Elbettde bular hemmesi takmyn.Her bir gepleýan gepimiz biz insanlaryň haýatyny ýa ýagşy tarapa ,ýada bolmasa umumman ýaman tarapa özgertip ibermagi mumkin.

Edil şu gepimiz dogry ekenine şahsyý mende hiç hilli şübhe ýok.Aýdan geplerimiz arkaly kimiňdir ýüregini kül-peýekun, edip gaty öýkeletip goýmagymyz,ýene kimiňdir bagtyna böwet bolmagymyz hem mumkin.

Meselen adyý bir turkmen maşgalasyna baryp,seniň aýalyň beýle,ýada seniň adamiň beýle,diyip degişip geplamek hem butin bir maşgalany pytratyp ibermagi mumkin.Hiç bolmanynda är-aýal arasynda biri-birine bolan ynançy ýitirmegi mumkin.

Eziz doganlar,gepleýan geplerimiz arkaly doganlarymyzyň göwnüni göterip,olary ruhlandyrmaga näme etsin?!Hudaý siz bilen maňa beren dil arkaly Onuň Adyny şöhratlandyraýliň,agzymyzdan diňe ýagşy gepler çyksyn.

Kimdir bilgeşleýin siziň gaharynyzy getirip,agzynyzdan ýaman söz çykyşyny halaýan bolsa,şonuň ýaly insanlar uçin ybadat edip,olary merhemetleň.Hudaý şonuň ýaly insanlaryň hem pikrlerini we aýdýan sözlerini ýagşylyga öwürip bilýar.

Agzymyzdan çykýan ýagşy geoler arkaly insanlary Isa Mesihyň onüne alyp gelmagimiz mumkin.Ýone oýlanmazdan geplenen gep arkaly olary butin ömre Rebbimizden daşlaşdyrmagymyz hem mumkin.Efeslilere hatynyň 5 bap 18 aýatynda:” Şerapdan serhoş bolmaň, bu sizi wejeralyga elter. Tersine, Mukaddes Ruhdan dolup-daşyň. “diyip ýazylan.Hormatly doganlar,geliň Mukaddes Ruha dolup-däşaýliň,bir-birimize ýagşy gepleri geplaýliň we perzentlerimizide ýaşlygyndan şoňa öwredaýliň.Höş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top