3:51

Gullyk hakynda

MP3

Salam. Geliň hyýalymyzy gadym-gadym zamana ugrukdyryp Ysraýyl halky
gullykda bolan zamana,soň bolsa bir pursata Isa Mesih zamanyna nazar
taşlaýlyň.Isa Mesih ferziyler we töweräkdaki toplanyp düran adamlara”Siz
gullykdan azat bolmagyňyz gerek”-diýende ferziýler we ýaşullylar:”Biz hiç
haçan hiç kime gul bolmandyrys.Nadip sen bizi gullykdan azat etmeki?”-
diydi.Olor Isa Mesihi düşünmediler.Ýene Ysraýyl halky Musurlikleriň elinde
gullykda bolony hakynda pikir edaýliň.Nämuçin,Faraon Ysraýyl halkyny
boşatmagy islemedi?Hudaýyň oňa iberen bir näçe külpetlerine
seretman,Ysraýyl halkyny boşatmagy islemedi.Nämuçin?

Guly bar baý adam,el astyndaky gülyndan mahrum bolasy gelmeýar.Ony
hemişeki ýaly işlerini edip ýormagini,öz hözirini oýlaýar.Faraon hem taýyn
işçi güýjinden,gullaryndan boýun gaçyrmagy islemedi. Gul bilen hojaýynyň
arasynda nahilli tapowut bar. Hojaýyn öz öýinde näme etse,her bir işiini
şatlyk we kanagat bilen edýar. Eden işine seredip buýsanýar hem.Gül-na? Gül
nahilli zahmet edýar? Ol eden işinden razy bolmaýar,çunki edýan işi
özuniki däl,diyip öýlaýar. Zahmet edeni bilen onuň rähetini men görmaýan
diydi.Şonuň uçin hem alajsyzlykdan ýüzini çytyp işlaýar, zeýrenýar.Ol
edýan işinden hözir almaýar.Ol islän zadyna etişmek uçin agyr zahmet
etmagi gerek.
Hümürdemek gülyň häsiýeti.Ýadyňyzdamy,Musa Ysraýyl halkyny güllykdan alyp
çykyp,Hudaý wada beren ýere alyp barmakçy bolonynda,halk Musa
hümürdändi.Kä wagt biz zerur bolman zatlary isleýas.Ýone bize gerek bolman
zatlar yzyndan kowýas. Şol zada eýe bolmak isleginde waktymyzy,güýjimizi
we pulymyzy sarp edýas.Eger şonuň ýaly ýagdaýa düşip galan bolsak,biliň
biz şeýtanňyň aldawy astyndadyrys. Zatlar ýzýndan kowýan kişiler,şol
zatlaryň güly ekenini düýmýarlar.Ynsan köp zadyň guly bolup galmagy
mumkin.Haýatyň tizligi we başgaça pelsepe astynda kişi özüni pula,tehnika
ýa-da eýne başga zada gül bolup galanyny düýman hem galýar.

Pula gül bolup galan adam,diňe pul tapmak hereketinde we isleginde
bolýar.Puly näçe köp bolmasyn,tä etişmýan ýaly ýene we ýene köpräk pul
işlap tapmaga hereket edýar.Bunuň ýaly adam Hudaýa täpanyňyň ondan bir
bolegini bermagi hem gysganýar. Eger bilseňiz Hudaýa ondan bir bölegini
berýan ymanly Hudaýa şeýle diydi:”Hudaý men täpan pulymyň ondan bir
bolegini saňa getirdim.Haýýşt galan dökkuz ny merhemetle” Malahy kitabynda
Hudaý şeýle diydi:”Men siziň uçin topragyňyzdaky hasyly weýran etmegi
çekirtgelere gadagan ederin”.Eger Hudaýa tüýs ýürekden tapanyňyzyň ondan
bir bolegini alyp gelsek.Ol biziň galan pulymyzy biderek sarp bolup
gitmäginden,ýitmäginden we ogürlanmagyndan saklaýar. Diňe biderek sarp
etmekden däl belki şol puly danalyk bilen ulanmagymyza hem kömek berýar.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top