4:20

Ýokardan dögülmakdyr

MP3

Her ýerdaki her bir adam onuň milleti,bedeniniň renki ýa-da geplýan tili
nahilli bölüşuna seretmesden şeýtanňyň hökümligi astynda dogülýar.Çunki
başda edilen günä her bir insanňyň bedenidäki gan bilen bille akýar.
Rebbimiz Isa Mesih Nikodima Hudaýny bilmek we düşünmek uçin ýekeje yol
bardygyny oňa aýtdy.Bu yol ýokardan dögülmakdyr. Isa Nikodima ol Hudaýi
bilmek we düşünmek uçin laýýk bolan täze pikirlamagi we ýürekni almak
gerekdigini oňa aýtdy.

Hudaý Adam Ata we Howa Eneni ýaradanynda olar hem Hudaýny bilmek we
düşünmäga laýyk bolan ýürege eýediler.Biz hem Hudaýny söýüp we Oňa tabun
bolmagymyz nçin gaýtadan ýaradylyşymyz gerek.Yone biz täzeltenden dogulmak
barada geplanimizde, Mukaddes Kitabdan subut edip gorkezýas Adam nadip ýene
dögulup bilýar? Adam şeýtanňyň dolandyrýyşy astynda däl,Hudaýyň
dolandyryşynda bolmagy uçin nahilli özgerip bilmagi mumkin? Biz öz
hereketimiz bilen özümizi özgertirib bilýasmi?

Yok hiç kim hiç haçan özgertib bilmaýar.Diňe Hudaý buni edip bilýar.Ol
gudratlydyr.Ol uçin hiç hilli mumkin däl zat ýokdyr.Ol öz gýüji bilen
insanlary Hudaýyň maşgalasynda gaýtadan dogürtýar. Isa Mesih Nikodima adam
Hudaýyň pätyşalygyna girmek uçin gaýtadan dögulmagy gerekdigini
aýdanynda,ol oran haýran galypty. Isa bilen söhbetleşmesden oň Nikodim ol
Hudaý bilen dogry aragatnaşykda bolmagy uçin onuň birinji doguluşy eterli
diyip oýlan bolmagy mumkin.

Ol Ybrahymyň nesilindendi, fariseýler bilendi we ýahydileriň
başlygydy.Nikodim bolsa Isa ikkinçi gezek doguluşy hakynda aýdanda —
adamlaryň bedenleri çagalarniki ýaly dögüluşyny nazarda tutýar diyp
oýlapty.Isa şeýle diyip jogap berdi:”Hakykatdan hem,suwdan suwdan we
Mukaddes Ryhdan dogulmadyk adam Hudaýyň Şalygyna girip bilmez .”Isa suw
hakynda geplända suwa çümdirilişi nazarda tutmandy.Suwa çümdiriş dessuri
bizi Hudaýyň perzenti edip bilmaýar.Suwa çümdiriş dessuri biziň
günalerimizi ýuwup bilmaýar.

Mukaddes Kitabda bir aýat bar:”Siz wagtlaýyn tohumdan däl-de,eýsem,ebedi
tohumdan,ýagny Hudaýyn diri hem baky galýan sözi arkaly täzeden
doguldyňyz.”(1Petrus 1:23) Isa Hudaýyň dolondyrmagyna gelýan her bir adam
ilki suwdan dogüluşy gerek dieninde biz Hudaýyň Sözüne bolan ynançymyz
arkaly täze haýata eýe bolmagymyzy nazarda tutupty.Şonuň uçin adamlar
Hudaýyň Sözüni eşidende Oňa ynananda Mukaddes Ruh olaryň haýatlaryny şeýle
özgertýar we olar Hudaýi bilýan we onuň sözlerini düşunýan/Oňy söýan,Onuň
dolondyrmagynda ýa-da Onuň häkimligi astynda ýaşap bilýan, we Hudaýyň
Şalygyna girip bilýan bolýarlar. Eziz radio diňleji moştaklar Hudaýyň
Şalygyna girmek uçin hereket edaýliň. Her hilli kişi hem ol ýere girip
bilmaýar. Ol ýere girmak uçin Atamyzyň talaplaryna jogap berýan bolmagymyz
gerek. Ýoksam Rebbimiz Isa Nikodim bilen bolan söhbetinde ýokardan dögüluş
gerekdigini aýtmän bolordy.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top