3:55

Bagyşlama

MP3

Salam eziz doganlar ,siz bilen ýenede sag aman duşuşanymyzdan oran minnetdaris.Eziz dostlar Rebbimiz Isa Mesih Öz şägirdleri bilen bolan sonky söhbatlerinden birinde netijeli hyzmatyň möhümdygy hakda gepländi.

Ol” Men hakyky üzüm agajydyryn we Atam bagbandyr. Ol Meniň miwe bermeýän her bir şahamy kesip taşlaýar, miwe berýänini bolsa tämiz bolar ýaly we köp miwe berer ýaly timarlaýar. Meniň size aýdan sözüm arkaly siz bireýýäm tämizsiňiz. Mende ýaşaň, Men hem sizde ýaşaýyn. Üzüm agajyndan aýrylan şaha öz-özünden miwe berip bilmeýşi ýaly, Menden aýrylsaňyz, siz hem miwe berip bilmersiňiz. Men üzüm agajydyryn, siz şahalarsyňyz. Kim Mende, Menem onda ýaşasam, ol bol miwe berer. Siz Menden üzňe hiç zat edip bilmersiňiz. “ diyen Ýohanna hatynyň 15 bap 1-5 aýtlaryda.

Rebbimiz Isa,insan we Mukaddes Ruhyň özara gatnaşygyny we duşuşygyň möhümlyk sapakyny bermek uçin üzum üzüm agaçy mysalyny işletipti.Isanyň şägirdi öz mugalymyna menzeş bolmagy gerek.

Eger biz Mukaddes Ruha tabun bolsak,Ol bizde ruh miwesini ösdurýar.Ruhyň hasyly bolsa töweregimizdaki dünýa biziň haýatymyzda Isany gorup bilmegi uçüin Mesih teswirlemesi bizde suratlandyrlmalydir.

Üzüm agajy şahalarsyz ýaşap bilmeýar,şahä bolsa miwe bermegi uçin agaj zerur.Isa öz şagirdlerine Ol Atasyny dünýä görkezmagi uçin gelenini gepleýar.

Isa ýerden gidýanynda bolsa,Mukaddes Ruhy ibermagi wada eden.Mukaddes Ruh olara Isany görkezmagi gerek bolan.Isa Atasyny görkezmegi uçin insan keşbine gireni ýaly,tä şonuň ýaly Mukaddes Ruh imanlylaryň haýatynda bolup dünýä Isa Mesihyň nyşanyny alyp barýar.

Resul Pawlus Korintoslylara hatynda:” Eýsem siz öz bedeniňiziň Mukaddes Ruhuň ýaşaýan ybadathanasydygyny bilmeýärsiňizmi? Siz bu Ruhy Hudaýdan aldyňyz. Siz diňe özüňiziňki dälsiňiz. Siz baha, onda-da uly baha satyn alnansyňyz.

Şoňa görä-de, öz bedeniňiz bilen Hudaýy şöhratlandyryň.”1-Korintoslylara haty 6 bap 19-20 aýatlar.Siz şu sapakda Mukaddes Kitap masihiýyň haýtynda Mukades Ruh miwesi hakda näme diyenini we öz haýatynyzda hemişe Hudaýy gadrlamak uçin Mukaddes Ruh guýjinde nadip ösüp barmak hakda öwrenýanyz.

Miwe getirmek uguryna anyk we ruhyý mysal getirmagi Ruhyň miwesini sanap geçmagiň we onuň Mesih teswirlemesi bilen bolan özara aragatnaşyny düşündirmagi, hasyl getirmek şertlerini we hasyl getirmeslik netijelerini beýan etmegin netijeli haýatyň möhümdygyny we Şhsyý haýatda Mukaddes Ruh miwesini ýenede koprak gorkezmagiň zerurdygyny we şahsyý haýatda Mukaddes Ruh miwesini ýenede koprak anyk bolmagyň zerurdygyny aňlap almagyny düşünip alýanyz.

Şu arkaly ruhyý haýatynyzda assa-ýuwwaş ösüp barýanynyzy duýanyz.Bunda elbettde doganlarynyzyň ybadatlary siz uçin ullakan kömek berýar.Şonuň bilen ezizler bugunki mowzugymyz öz sönüna ýetdi.Häzirçe höş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top