3:52

Ýturilan guzy

MP3

Salam. Siz Mukaddes Kitabdaky ýturilan guzy hakyndaky hekaýany öraň gowy
bilýaňyz. Çopan ýytirilen guzusyny tapynça dynym bilmedi we ahry tapdy. Bu
hekaýa günä yolunda adaşyb Hudaýydan uzaklaşib,emma ahyrynda öz çopanyna
gaytib gelen ynsan hakynda ýazilan. Bu gunki hekaýamyz bir ýygitnyň başyndan
geçirani we hakykyi şayatlygy.

“Men kiçikligimde durli hekaýalarny diňlamagi gow gorýadim. Ejem öraň ajaýyb
aýal. Ol maňa her wagt bir hekaýalary aýtmakdan gaçyb Injildaky
hekaýalardan we kä wagtlar olory özgertib ýone ahyry edil şoniň yaly gowy
netije tapýan edip hekaýalar aýdip berýady. Men Mukaddes Kitabyndaky
ýytirilen guzy hakyndaky hekaýany durli görünişde eşitdim.Ejem maňa
gyzykly bolsun diyp her hil guzilar hakynda ertek düzýardy.

Bir güni ene-atam bilen başka döwlete syýahat etmege bardyk.Kakam öz
işleri bilen gitdi.Biz bolsa ejem bilen dukan aýlanmaga çikdik. Ejem bilen
köp zatlar satyn aldyk. Soňra bir topap çagalar we bir näçe ulakan adamlar
jemlenib düran dukana gözim düşdi. Gözlesem durli süýjiler satylýan
eken.Ejemden özüm baryp süýji satyb almak uçin rugsat söradym. Ejem rugsat
berdi.Şo wagtda men 6 ýaşdadym. Süýji alanson howlugyp nädogry ugur tarapa
gidiptiriň. Ejem niradeligini, gaýsy tarapa garab barýanymňy bilmýadym.Bir
wagt oňumden bir aýal çikdy.Men erli dilni bilmesem hem oňa öz dilimde
azaşyb galanymny düşündirdim. Ejemni tapyb bermaginy söradym.Ol aýal
egnini gysdy we öz yoluny dowam etdi.

Men öturub agladym. Soň bolsa ejem aýdyp beren Ýagşy çopan ýadyma düşib
içimden ondan ýardam soradym.Ýyregimde hätyrjemlik peýda boldy. Ene yolda
dowam etdim. Indiki düşüşan ýolagçi daýydan meni öýe alyb barmagyny haýşt
etdim. Ol meniň dilimni düşundimi yokmy bilmýan yone ol meniň elimden uşlab
garama-garşy tarapa alyp bardy.Men daşdan süýji satyb alan dukaňy tanadym
we ejemni gözleb başladym. Ejeem hem adamlardan meni sörab düran eken. Meni
alyp gelen daýy ejeme tabşyrdy.Ejemnyň gorkany we gaýgy edeni ýüz-gözünden
görünup durdy.Biz daýyä minnetdarlyk bildirdik,ol bizi düşunmedi gerek
baş atyb ýylgyryb gitdi.Ejem meni bagryna basyp aglady.Men bolsa ýagşy
çopandaan minetdardym.

Ejemyň Hudaýy hakyndaky hekaýalary kiçik bolsam hem ýatymda gowy saklanan.
Oňa bolan ynançymny kopelten eken.Şol wagtda bolan waka bolsa ýyagşy çopanä
bolan ynaçymny enede güýçlentirdi. Ejem menden nädip yolny tapanymny
soranda men bolan wakany, gownumden geçirenlerimni aýdyp berdim.Ejem
begençinden aglardy. Şondan soň öýe gelende bille ýyagşy çopana
minnetdarlyk aýtdyk.Şo wagtda ýaş çagadym.Ejemyň ýagdaýyny gowy
düşunemokdym,ýone häzir özüm hem ata. Çagam hali ýaş ,ýone oňy ýitirib
goýmakdan gorkýan. Yitirib goýsam nahilli ýagdaýya düşüşimi göz oňune
getirib bilmýan. Ejemyň hekaýalaryny diňlab ulalanym uçin perzendime men hem
her guni akşam ejemden eşiden hekaýalarymny aýdyp berýan.”

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top