4:15

Tussagdaky täze haýat

MP3

Salam ezizler.Bugun siziň unsinizi tussagdaky bir aýalyň edenlerini we Hudaýyň merhemeti hakyndaky şaýatlygy hödürleýas.Ol aýalyň adyny şertli Tamara diyip aýdýas.Ol özünuň ady äşgar edilmagini halamady.Şeýle Tamaranyň şaýatlygyny özi hekaýa edip berişi ýaly başlaýas.

“Men özümi bilenimden bari enem-atam meni ýaratmaýanlaryny duýup ýaşardym.Soň ejem meniň dogulyşymy islemeni .Atam men dogulmasymdan oň içkilikden ölenini we ejem bolsa başga bir kişä durmuşa çykany maňa mälim boldy. Ejemyň mährinden mahrum bolanym ýetman ýaly öweý atam hem dinygsyz meni silterlýady.Oloryň çekelemeklerinden bizär bolup köçä gaçýadym.

Oň bäş ýaşa dolanymda özümden ullakan bir ýigitden göwreli bolup galdym.Buny bilenson ejem bilen öweý atam meni öýden kowup çykardylar.Hökümediň kömegi bilen çagamy dögürup bir odaly öüýde ýaşap başladym.Meni söýan bir kişä mätaj bolanym uçin çagamy aldyryp taşlamadym. Oňy mähir bilen söýan ol hem meni söýar oýtdim.Ýone entek özüm çaga bolanym uçunmi ýada mähr görman ýaşanym sebaplimi çagamyň gijeleri aglanlaryna çydap bilmedim.Bir gun daňdan haraba öwrilen haýatym uçin oýanan gazapym şeýle bir artdy öz-özümi gözegçilik edip bilman ýassyk bilen çagamyň ýüzine bassym.Tä ol aglamasyny togtatynçanli basyp durwerdim.Çagam ölendi.

Meni höküm etdiler we tussaghana ýapdylar.Gazetalarda men hakda ýazdylar.Şol wagtda çagamy öldirip göýanymdan bir azaplansam,adym gazetalarda çykkanyndan hözir tapýadym.Tussagda hiç kime goşulman wiždan azapy bilen ýaşap başladym.Özüm mähr gorman ösen bolsam hem çagama mähr bermekçidim we onuň mährini gormekçidim.Bir guni tussahana bir aýal geldi.Ol biz tussag edilenler bilen Hudaý hakynda Onuň sylaglary hakda gepleşdi.Onuň gepleri meniň ýüregime täsir etdi.Hemme çykyp gidenden soň ol bilen gepleşmegi isledim.Onuň özi gep başlady.Ol hem bize menzep günakär bolanyny,haýatyny,şaýatlyklaryny gizleman aýdyp berdi. Men hem näme edenimi ýaşyrmadym.Ol maňa şeýle diydi:Tamara,sen hemişe Hudaý uçin gadrly bolonsyň.Ol seniň bary horluklaryňy bilen,Ol hemmesini görüp düran.Onuň Ruhy sen bilen bille aglaýar.

Ol sen mätäj bolan sen ýitiren bary zady sana gaýtarmagy isleýar.Ol seniň edenleriňe seretman söýar.Ýone seni şeýleliginçe galdyrmaýar.Isa haýatyndan gapy aç.Ony kabul et,şonda Ol seniň ýüregiňi duýbinden özgertib başlaýar. Haýatyňyn böleklerini alyp olary billeştirýar.Ondan ýagşy bir zat taýynlaýar.Şondan soň Men Hudaýy haýatyma kabul etdim.Ýüregimdäki agry ýenilleşdi.Hudaý meniň edenlerim uçin bagyşlanyny,meni kabul edenini düýdym.Şondan soň haýatym çyndan hem özgerdi.Men indi Hudaýyň söýgisine, bagyşlaýyşyna we hätirjemligine eýedim.Bu sylaglar meni butinleý başga adama öwürdi.”

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top