3:38

Hudaýň gudraty

MP3

Salam ezizler.Bugun sizi tanyşdyrjak bolýan şaýtlygymyz arkaly siz imanlylar haýatyndaky Hudaýyň gudraty hakynda bilib alýanyz.Bir öy bikesi şaýtlygyny şeýle başlady:

“Günleriň birinde agşamara bir ýaşar ogluma derman almak uçin dermanhana gitdim.Öýde çagamy ärim bilen galdyryp dermanhana ýapylmaka ýetişeýin diyp gyssanyp gitdim.Adatda maşynalara doly bolýan duralgada diňe iki maşyn bardy.Gerekli dermanlary alyp dermanhanadan ylgap çykdym.Şol wagt dermanhanada ýapylyp çyralaryny öçüripti.Duralgada diňe meniň maşynym galypty.

Men ýaňyz tä maşynymyň ýanyna baryýmçenli özümi bir hili birahat duýdum.Ýoluň uçden bir bölegini geçenimde garanky bina diwarynda tigir munen erkek keşpi göründi.Tigir meni hätirjem eden bolsada,adimimi çaltlaştyrdym.Elimde maşynymyn açaryny berk tutup ybadat edip başladym.”Isa,mana ýardam ber!Rebim,meni hemaýat et!”-çalt öňe hereket edip Hudaýa ýalbarýadym.Tigiriň men tarap hereketlenýan sesi az-azdan ýakynlaşýady.Maşynam onüne deýan ýaly yetip gelenimde tigirden kimdir böküp düşdi we meni arkamdan guçaklap aldy.

Özümi saklamak instinktim maňa aýratin bir guýç berdi we özümi gutkarmagyň yekeje ýoluna gaýrat bilen ýapyşdym. Şeýle bir gaýdywsyzlyk bilen:”Isa Mesih ady bilen diýerin mäňä eliňi degirme ýogsam ölersiň”diydim.Bu wakaçenli,ondan soň hem beýle geplanimi hiç ýatlalmaýan.Meni haýran galdyran zat-men gorka düşen gurban ýaly däl,belki häzirki ýagdaýyň hojaýyny ýaly buýruk owzynda gepledim,ýagny gorkan oň ýumruk görkezýar diyeni boldy.Maňa hüjüm eden adam 19-20 ýaşly ýigit eken,ýone ol änçeme guýçli we daýaw bolup maňa arkaýyn deň gelip bilerdi.Ol hem maňa serednde ýüzindäki gazaply garaýyşy aljrama öwrülenini duýdum.Men oňa dik seretdim,bedenimdaki her bir muskularym dartyldy,ýone “gýmyldamadym”.

“Eger maňa eliňi degirsen, saňa gitmaga mumkinçilik bermeýar,Ol bizi gözlep durýar”,-diydim we onuň gözünden gözlerimi aýyrman ýagdaýda açary aýladym.Men maşyna ötürup otlaýan wagtymda hem gapysyny ýapyp maşynany haýdan wagtymdada ýigit ýerinde gýmyldaman durýady.

“Rebim sana şükurler bolsun!Sag bol Hudaým!”-diyip gaýtaladym/Houwpsyzlyk kemerini dakýan welin ýone elerim titrýady.Butin bedenim titrýady,iki zada haýran galdym:birinjiden şonuň ýaly ulakan duralgada jenaýatçy onünde butinleý hemaýatsyz bolup galanyma,ikinjiden,jenaýtçyny Hudaý beren guýç bilen togtatyp galanyma.Men bolup geçen waka hiç ynanasym gelmeýady.Elbetde şondan soň men bir gezek hem Hudaýy synamaga hereket etmedim.”

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top