4:12

Düşkünlikden gutulmak

MP3

Salam gadrdan diňleýji Söhbetimiz dowamynda dürli insanlaryň haýat ýolunda
düşuşýan dürli wakalar,olary nadip ýenenini we Hudaýi tanany hakynda
şaýatlyklarymyzy berip barýas.Bular bize Hudaýyi ýenede ýagşyrak
bilmagimize kyn wagtlarda Oňa daýanmagymyzda ýardam berýar.Bugun bir aýalyň
şaýtlygyny eşidýas.Bu şaýtlykda düşuşýan mesele belki size hem tanyş
bolmagy mumkin.Bir aýal doganymyzyň şaýtlygy şeýle başlanýar:”Geçen ýyly
haýatymda agyr we pese düşýän bir ýagdaý boldy.Bu ýagdaý ikki aý dowam
etdi.Şonda normal ýaşap,işlap bilman hemişe özüm hakymnda pes pikirler we
nämani öýlasam hem hemmesi baryp özümi öldürmekde baryp togtaýady.Bu pikr
mana dynçlyk berman göýdy.

Ýaşaýşym butinleý özgerip gitdi.Men maşgalaly aýal.Perzentlerim bar,işe
çykmagym gerek.Ýone özüm oran ysgyndan gaçyp irden hatta ornumdan hem
durup bilmeýan ýagdaýa gelip galandym.Nämuçin bu ýagdaýa düşenimni tapyp
bilman gýnalýadym.Hudaý men bilen ,ýagşy ärim bar,madyý kynçylyklarsyz
ýaşaýan,çagalarym hem sagdin.Hudaýyň sözüni okaýan,ybadat edýan.Nämuçin
bunuň ýaly bolýar?Näçe öýlasam hem sebäpini tapyb bilmedim.Bir güni özümi
mejbur edip ryhşunas tanyşymyň ofisyna bardym.Ol menden ýakyn we uzak geçen
wakalary gepleb bermagimi sorady.Gepleb berýanymda ýakyn geçen zaman
däl,hatta çagalygym hakynda hem gepleb berdim.Ol käwagt soraglar berip,meni
sonunaçenli diňledi.
Soň bolsa kesgitlik bilen-Sende boýun synma bar,ondan azat bolmak gerek
diydi.Men düşunmedim.Ol bolsa toba edilman günalerimiz bizi ryhýy boýun
synma alyp barýar diyip düşündirdi.Ol mana öýe baryp Hudaýa ýbadat
etmegimni,Hudaý ýatlatan bary günelerimni kagyza ýazmagymy aýtdy, indiki
hepta düşuşuk belledi.Ol çyndan hem buna bir heptde gidişini bilen
ýalydy.Bir hepte dowamynda özüm ýatlaýan we ýatlap bilmeýan günelerimi
Hudaýyň ýardamynda kagyza düşurdim.Bir hepte geçdi.Indi barsam bolar diyip
öýladym.Ýone içimde nämedir sanawlar doly ýazylan däldigini aýdýady.Şol
wagt ruhşunas jaň edip bu heptde düşuşup bilmesligimizi iş bilen başga
şähere gidip barýanyny mälim etdi.Düşüşyk indiki heptdä göçurildi.

Bu hem Hudaýyň işidi.Men günalereimi ýazmakda dowam etdim.Her gezek Hudaý
günamni ýatlatanda her biri uçin Hudaýa toba edip,bagyşlaýyşyny soradym.Bu
arada araza tutdym.Araza wagtmda Hudaýa toba edýan wagtym bedenime täze
guýç ýagylýanýanyny düýdym.Ellerime,aýaklaryma tä başga jan giren ýaly
boldy. Ýüregimi ýagtylyk doldyrdy.Oňki düşgunlik ýagdaýdan we ýaman
pikirlerden ýzý hem galmady. Şondan soň men özümi gujurly we sagdyn,şadyýan
we ýaşaýyş teşneligini duýdym. Düşkunligimiň sebäbi toba edilmän günalerim
bilen ýaşanym eken.” Eziz dinleýji siz hem öz şaýatlygynyz bilen
paýlaşmakçy bolsanyz bizin elektron menzilimize hat ýollaň.Bu we başga
şaýtlyklardan habardar bolmagy isleseniz biziň saýtymyz size bu
mumkinçiligi berýar.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top