6:19

Iň Bahtly Gun

MP3

Salam ezizler! Şü gun ene bir doganymyzyň şayatlygyny eşidmagä tayarmysynyz?
Onda bizi üňs bilen diňlaň we Hudayý oňuň hayatynda nahilli işläny hakynda
bilib älyň.” Jaňg geldi.”Bu Rohilami? Bagyşlaň ýalňyş düşuptirin. Men
Rohilamika diydim”diyib telefonňy göydy. Ene jaň geldi. Kakam her gezek
şeyle jaň edenda ýüregim agryb äglaşymy bilermika? Ol her gezek jaň
edende meniň kone yaralarym dyrnalyb täzelenen yaly bolyar.Men takwadar
maşgalada dögüldum.Kakam telekeçilik bilen meşgullanyardi. Şö wagtlar öňy
hemme hörmat edyady. Meniň bir ayal döganym we bir inim bardy.Men
maşgalada örtanji perzentdim. Köplanç adamlar örtanji perzent problemaly
bolyar diýarlar. Men munä göşulyan ,nämuçin diyseniz ýaşlygymdan şony
düyadim.

Men çagalygymdan özimi ünssüz galdiraň we söüýlmyan yaly düýadym.Hiç kim
men barada alada etmyady. Ejem ayal döganymy,kakam bolsa iňimy göwy goryaň
yalydy. Meni köp zatlardan çäklendiryady.Köçä köp çikmak bolmasdy. çagalar
bilen köp öynamak bolmasdy.Özim halan çagalar bilen dostlaşmak we şoniň
yaly…. Dostlarym hem sanaklydy. Çagalykdaky şadyanlygy men başymdan
geçirmedim.Emma meni katolik mektebine berenleri gudrat bolupdy. Her gün
ejem meni mektebe uratyan wagtynda men olotyň durli däp-dessurlerinde
gatnaşmaslygymy,katolik ybadatçilary bilen gepleşmesligimi tabşyryadi.
Bilyaňiz çagä etme diyseler tersini etyar.Meniň hem ölara bolan dykgatym
artdy. Öloryň dep-dessürlerini kä wagtlar daşdan,kä wagtlar bolsa gapydan
ogryn tomaşa edyadym.Meniň bu boluşum mektebyň ybadatçisynyň üňsini
çekdi. We bir güni ol meni mekdep serkowyna çagyrdy,men bolsa çekinmän
içere gadam taşladym.

Şönda birinçi gezek haçä çüýlenen Isa Mesihyň heýkelini gördim.Önuň
çüýlenen ellerinen,gamçilanan bedeninen, we başyndan gan akyardy. Çagalyk
gyzykyş bilen ybadatçyny soraglar bilen gömib taşladym:”Ol nahilli adam
bölan?Namuçin ondan şonça köp gan akyar? Kim eden buny? Şonan soň ybadatçy
maňa Isa Mesih hakynda gepleb berdy. Hemişeki yaly maşyna gelmagine
garaşyan wagrym enede içimden yalňyzlykny düydym.Garaşylyan er mekdep
serkowynyň dögrysyndady.Men şol ybadatçynyň aydan adamy barada öýlab
başladym.”Ol hem şol wagtynda ýalňyz bolan bolsa gerek?Hiç kim oňüň ýanyny
almän. Uryb ýençen ýerlery örän agrändyr,awuşandyr” Bir ýylaça maşyna
garaşanymda şönyň yaly öýlar bilen garaşyadym. Indiki ýyly şony aňladym şol
garaşan wagtlarymda Isa Mesih men bilen bille bolon eken.

Ulaldym,dürmuşa çikdym.Daşdan hemme zatlarym eterli we guruply
ýaşayrdym/Adamim we öglum bardy,şölaryň özi ullakan baht dalmi,dýip özimi
köşeşdiryadim.Içimdaky boşlyk we ýalňyzlygy ýapmaga çalyşyadym. Içimdaky
boşlyk we ýalňyzlygy öýlaňym dessine içime azar beryady.Men özim garaşan
mähribanlyk,söügä mätäjdim.Soň özümi aglamakdan tögtatyb bilmedim.Içimden
nala etdim:”Kim bär maňa ýardam etiňgler.Maňa kim kömek etýar? Şo wagtda
haýyalyma Isa Mesih geldi.Ybadatçi aydyşy yaly adamlary söýyan,olaryň
günäleri uçin hayatyny hem gurban eden Isa Mesih göz oňuňmde göründi. Hawa
maňa şo Isa Mesih gerek!Şol pikire gelişim bilen birdanikä ýeňil salkyn
şemal geldi.Yeňil şemal ýasama güllerimnyň ýapraklaryny tibirdety. Beýle
bolmagy mumkin dal.Aýna gapylar ýapikdy.”

Bu ajayýb saýatlygyň döwamyny sönky söhbetlerimizde döwam ettiryas. Ol nädip
Hudaýy barlab gerek soraglaryna jogab alanyny sonky sapar bilib alarsyňyz.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top