MP3

“Oç Menikidir,jezalandyrjak Mendirin”-diydi Hudaýy (Ewreylar 10 bab :30)
Salam ezizler, Ewreýlara mektub kitabyny okadynyzmy? Ewreýylara 10bab 30
aýatynda Hudaýy özünuz uçin oç almaň diyip aýdýar.Bugun biz şaýatlygyny
aýdyp bermekçi bolan aýal bu aýatny öz başyndan geçirdi.Onuň nahilli
dogrydygyny düýdy. Ol indi işe gelen wagtlarydy. Bir işdaşi ony
ýaratmýady.Her gun daňdan işe baran wagty oňa düşüşanda ol her hil
bolduksyz sebäplar bilen onuň göwünune degýardy. Aýal oňa sabyr-takat edip
we alaji barynça gowy gatnaşyk etmäga hereket edýady. Yone aýal hança gowy
gatnaşyk etmaga çalyçsa işdaşi ene-de hem çendenaşýardy.Bir gun aýalyň
sabyr käsasi doldy. Ol indi her daň onuň käýemekleri,biderek zatdan bir
sebäp tapyb onuň göwnüne degişlerinden ýadady. Ol şo güni öýe gelib Hudaýya
ybadat etdi.

“Hudaýym sen hemmesini görib-bilib dyrsuň.Men nähak bolsam maňa sabyr-takat
ber.Özümni dögrülamagym uçin yol görkez.Hatalarymny görkez. Emma eger
işdaşim maňa nähaklik edýan bolsa haýyşt oňuň haýatynda işlä Meni ol
aýaldan hemaýat et.Her daň oňy görib käýişalini eşidip,guni bilen göwunim
agryp ýoreşimni islamýan.Rebbim şo işdäşimni seniň eliňe tabşyrýan”.Aradan
ene ikki-uç hepte geçdi.Ýagdaý gowlaşanok. Yone bir gun ol başka
işdaşlerinden direktor şo aýaly y çagyranyny we şol azap berýan aýalyň
üstinden şikaýat haty düşanini eşitib galdy. Onuň ýagdaýyna gynandy.Ol
öraň näzik bir ýagdaýyda dürýandy. Oni işden kowup goýbermekleri hem
mumkindi.

Hekaýmyz gahramany şol işdäşini görende ondan göwün sorady. Göwünini
göterdi.Ýagdaýyny düşünmaga hereket etdi.Ony diňladi. Şol wakadan soň azar
berýan aýal işden kowülmadi.Yone biziň hekaýamyz gahramanyna bolan
gatnaşygy üýtkadi.Ol änçeme mylaýymlaşyb galdy,her daň käýmesden,oňa ýmşak
aragatnaşykda geplýan bolup galdy. Bir güni aýal Mukaddes Kitaby ökap
ötüran wagtynda Hudaýy birdanika şol azap berýan aýaly ýatlatdy. Şonda aýal
bu iş Hudaýyň işi ekenine düýdy.Hudaýy onuň ybadatlaryny eşitib göwne
degijiniň haýatynda işlan,şol ýaman wakany her ikkisi uçin hem ýahşylyga
işletenini gordi.Çunki Mukaddes Kitabda şeýle ýazylan:” Oç
Menikidir,jezalandyrjak Mendirin”-diydi Hudaýy(Ewreylar 10 bab :30)

Çindan hem diri Hudaýyň eline düşib galmak gorkunçly.Şol wakadn soň ymanly
aýal Hudaýy onuň haýatynda iň kiçik hasablan wakani hem iň az ähmiýetli
dilegi hem eşitişini aňlab aldy.Biz agzymayzdan çikýan sözlere uns bermesek-
de Hudaýy olary eşitýar we uns edýar. Onuň Mukaddes Kitabda ýazan ayatlaty
100 paiz hakykat. Eger daş töweregiňizde sizi yok edip taşlamaga taýyn size
pirim bermaga umtylýan kişiler barlygyny düýsanyz derew Hudaýya ybadat
ediň. Olory Hudaýyň eline, eradasyna hokmine taşlab goüň. Şonda Hudaýy
wadalarynyň özgermýanyny gorýaňyz.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top