MP3

1.Assolomu aleykum.Döganlar şu gun sizlere enede bir ejayib bir guwalyk
barada aytib bermmekçi dogrisi bu hakda eşitib men özim heyran galdym.
Ünisiňizi bölman dinglenň ol şeyle dydi: “ Men 1954 ylda maşgalada
törtinçi çaga bolup döguldüm . Atam Kasim we ejem Fatima bibi we başka
doganlarim bilen bille kiçik bir obada yaşardik.Obamizda özimize dyilmayan
bir adet bardi her bir döglan öglana Mohammad dyib ad goylyadi. Meniň adym
hem Mohammad. Meselen agamyň adi Muhammad Kadir, egenlerimi adlari Muhamad
Rahim,Muhamad Ali,Muhammad Rizo,Muhammad Ysuf we şöňg yaly. Öz dengdüşlarim
hem şoniň yali. Obamizda 4000 den köprek musulman maşgalalari yaşardi.
Masyhiyler bizin obadada yakin obalardada yokdi. Biziň öyimiz mesjid
yaninda bölonson namaza çagrilyan sesleri her gun bir naçe gezek eşitrilib
duryadi.

2. Şoning uçin dinnyi marasimlara we Kuranda yazilanlara hormat bilen
ünis beryadim. Men mekdepe çikmasimnan öngça Kuran düşmegi we kuranan
ilim almani başlaptim. Biziň maşgalamizda hiç hilly yaman adetler bölman.
Men hattaki Kuran barada kitab hem yazdim. Men kollejda ökan mahtym
köpçilik uhuppadaşlarim Masyihiy ediler. Ölar bilen agzibir bölmagim men
uçin kyin geçdi. Assa ywaş men başka kursdaşlarim bilen döstlaşib aldim.
Men wagt geçib ölariň gow daldigini bildim yöne bir zadi özgermana
giçdi. Name dyiseň men ölar bilen yakin bolup yman adetlere gö’ulup
spirtli içkiler içib, çekib hatta narkotik maddalarini hem çtkmanaça etib
bardim. Öydakiler bu barada habar tapdilar we gatty kaharlary geldi. Yone
men ökuwimy gutarmalydim. Meniň beyle yagdaya düşenimni bilen Masihiy
kursdaşlarim özleriniň Huday barada gürrung edib meni bu yaman yoldan
gaytarjak böldilar.

3.Ölar mana Isa Masih butin dunyaňiň gunahlari uçin haçda ölanini we uç
gunden söň dirilandigi hakinda aytdilar. Men ölar bilen Kuran kitabiniň
dogridigi barada kop bahslaşdim.Ölar meniň sözlerime ünis bermyandigi
meniň kaharimi getryadi. Ölaryň Mukaddes Kitab bu ekke we hakikiy
kitabdigi we Huday diriligi we ol maňa garaşyandigini aydaninda meniň gaty
kaharym geldy.Ertasi guni men ölardan ärimi almag üçin gurallanib geldim .
Gelenimde Masihyi kursdaşlarimnan biri men bilen guçaklasib gowy garşi
aldi we şu maht men öniň mahrini duydim we öz pikrimnen gaytdim. Şöl wagtda
Mukaddes Ruh mende işlab başlan ekeni. Dersliklerimni ökab öturanimda
kitabiň içinen bir kagiz tapdim önda “ Isa Masih gunakarleri gutkarmag
uçin dünyä geldi!”deyan söz dögri we her taraplayin kabul etmege layikdir
.Inha şol gunakarleriň birinçisi men” (1 Timoty 1:15) deylyadi.

4. Kagiziň arka tarapinda “Guňa uçin ölum .Hudaniň inayati Rebbimiz Isa
Masih kiyafasinda bakyi hayatdir»(Ri”liklere 6:23) dyib yazilandi. Men bu
sözler Injil kitabinan alinani bilmesdim.Bu sözleri ökanson hayalimda durly
pikirler gele başladi.Çagalygimnan eden günalarim göz öňime geldi we her
biri tanamde yra yaly böldy yaralarim bölsa yarilib içinen yriň çikib
başladi.Gurtlar suyklarimiň içine girib iliklarimi dalaşib iyadi bulariň
agrisina çidar yali daldi. Yralardan gelyan is çidab bolar yali daldi. Men
özimi tä soňi yok biir böşluga düşib baryan yaly düyadim we meni
gutkarmana hiç bir zat yokdi. Men Hudaya: «Hudayjan meni gutkar!” dyib
nala etdim. Höş bu yagi name böldi dyib pikr edyaňiz? Bu ajayib guwaligiň
soňiňi sonki sohbatlarimizda bilib alarsiňiz. Bizi dinglamani we saytimiza
girmani yaddan çikarmaň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top